Co dziś musisz wiedzieć o koronawirusie (Polnisch)

Poprzez swoje zachowanie każdy z nas może przyczynić się do ochrony siebie, osób starszych oraz osób z wcześniejszymi schorzeniami, występującymi przed koronawirusem. Politycy podjęli środki, mające na celu wyhamowanie rozprzestrzeniania się wirusa, zapobieganie przeciążeniu systemu opieki zdrowotnej i złagodzenie ekonomicznych skutków pandemii. Rząd Federalny [Bundesregierung] informuje na temat aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem poprzez różne kanały i w różnych językach. Poniżej zestawiono najważniejsze decyzje. Na razie zostają one przedłużone do 18. kwiecień 2021. 

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick"
Foto: Integrationsbeauftragte

Zdrowie i wskazówki dotyczące zachowania

Nadal obowiązują: Ogranicz kontakty z innymi osobami do minimum i jedynie do stałej grupy osób. Zezwala się na prywatne spotkania tylko z 1 osobą, nie należącą do własnego gospodarstwa domowego. Od 8 marca, jeżeli lokalna sytuacja pandemiczna na to zezwala, dopuszcza się spotkania maksymalnie pięciu osób z dwóch gospodarstw domowych (do tej grupy nie wlicza się dzieci w wieku do 14 lat).

Ważne: Zachowaj bezpieczną odległość wynoszącą co najmniej 1,5 metra od innych osób, regularnie i dokładnie myj ręce, noś osłonę na usta i nos oraz regularnie wietrz pomieszczenia. W środkach transportu publicznego i sklepach istnieje obowiązek noszenia maseczek medycznych, czyli tzw. masek chirurgicznych lub półmasek, zgodnych ze standardem FFP2 lub porównywalnym.

Regularne testy na obecność koronawirusa: 

Szybkie testy są ważnym elementem, umożliwiającym większą normalność i bezpieczne kontakty. Dlatego od kwietnia 2021 wszyscy w Niemczech powinni mieć możliwość wykonania bezpłatnego szybkiego testu przynajmniej raz w tygodniu. Będzie to możliwe również w szkołach i przedszkolach. Szczegóły w tym zakresie regulują kraje związkowe.

Porady dotyczące zdrowia i zachowania w różnych językach można znaleźć w Federalnym Ministerstwie Zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit).

Podobnie jak miliony ludzi w Niemczech, użyj aplikacji dotyczącej ostrzeżeń w związku z koronawirusem “Corona-Warn-App”, opracowanej przez Rząd Federalny [Bundesregierung]. Im więcej osób korzysta z aplikacji, tym skuteczniej może ona nas chronić.

Koronawirus SARS-CoV-2 – Informacje i praktyczne wskazówki
(Źródło: w Federalnym Ministerstwie Zdrowia)

Powrót do codzienności - aplikacja dotycząca ostrzeżeń w związku z koronawirusem Corona-Warn-App dla Niemiec
(Źródło: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration))

Wskazówki dla osób, które nie są chore i po konsultacji z urzędem ds. zdrowia podlegają kwarantannie
(Źródło: Instytut Roberta Kocha (Robert Koch Institut))

Domowa izolacja w przypadku potwierdzonego zachorowania na COVID-19: Ulotka dla pacjentów i członków rodziny
(Źródło:  Instytut Roberta Kocha (Robert Koch Institut)

Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - co dalej?
(Źródło: Pełnomocnik ds. integracji rządu krajowego Bawarii (Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung))

10 najważniejszych wskazówek dotyczących higieny
(Źródło: Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung))

Szczepienie ochronne przeciwko koronawirusowi

Dzięki szczepieniu ochronnemu przeciwko koronawirusowi pomagasz chronić siebie, swoją rodzinę i osoby najsłabsze. Szczepienia ochronne przeciwko koronawirusowi rozpoczęły się w Niemczech w niedzielę, 27 grudnia 2020. Rozporządzenia w sprawie szczepień określa, kto i kiedy zostanie zaszczepiony:

  • Najpierw na przykład osoby mające powyżej 80 lat, mieszkańcy i personel domów opieki i instytucji dla osób niepełnosprawnych umysłowo, osoby zatrudnione w placówkach medycznych, które są szczególnie narażone na ryzyko zakażenia.
  • Następnie przykładowo 70-80-latkowie, osoby z trisomią 21, demencją, upośledzeniem umysłowym lub poważnymi, wcześniej istniejącymi schorzeniami, pacjenci transplantacyjni, osoby zakwaterowane w obiektach zbiorowego zakwaterowania, określone osoby mające kontakt z innymi. Szybko zaszczepieni powinni również zostać pracownicy żłobków i szkół podstawowych.
  • W dalszej kolejności na przykład 60-70-latkowie, osoby z poważnymi, wcześniej istniejącymi schorzeniami, policjanci i strażacy, pracownicy handlu detalicznego.

Prawo do szczepień przysługuje przede wszystkim osobom, których miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Niemiec bądź które pracują w określonych placówkach opieki na terenie Niemiec, jednak tu nie mieszkają.

Szczepienie jest dobrowolne i wykonywane bezpłatnie w punktach szczepień. Punkty szczepień są tworzone przez kraje związkowe i gminy, które również przydzielają terminy szczepień. Osoby uprawnione do szczepień otrzymają odpowiednie powiadomienia od tych organów. Wszyscy muszą przyjąć dwie dawki szczepionki w ciągu kilku tygodni. 

Składniki szczepionki zostały dokładnie przebadane pod kątem oddziaływań na organizm, bezpieczeństwa i skuteczności. Także po szczepieniu obowiązuje zasada: Zachowaj odstęp i noś maseczkę!

Informacje na temat szczepionki
(Źródło: Instytut Roberta Kocha)

Życie codzienne i publiczne

Zezwala się na prywatne spotkania tylko z 1 osobą, nie należącą do własnego gospodarstwa domowego. Od 8 marca, jeżeli lokalna sytuacja pandemiczna na to zezwala, dopuszcza się spotkania maksymalnie pięciu osób z dwóch gospodarstw domowych (do tej grupy nie wlicza się dzieci w wieku do 14 lat).

Noszenie maski medycznej jest obowiązkowe w środkach transportu publicznego, podczas zakupów oraz we wszystkich miejscach ruchu publicznego i na świeżym powietrzu, gdzie ludzie przebywają na ograniczonej przestrzeni lub zatrzymują się nie tylko tymczasowo. Zarówno w miejscach pracy, jak i pomieszczeniach służbowych, należy nosić maskę medyczną; jeśli w bezpieczny sposób nie można zachować dystansu od innych osób, wynoszącego przynajmniej 1,5 metra. Pracodawca musi wówczas udostępnić maski. Pracodawcy muszą umożliwić zatrudnionym pracę w trybie home office, jeśli to tylko jest możliwe.

Otwarte są:

  • Sklepy z żywnością oraz placówki konieczne do zaspokojenia pilnych, codziennych potrzeb (apteka, optyk, drogeria, poczta, bank, księgarnie i sklepy ogrodnicze)
  • nabożeństwa w kościołach, synagogach lub meczetach, przy czym muszą być spełnione określone warunki: należy zachować minimalną odległość od innych osób, wynoszącą 1,5 metra, istnieje obowiązek noszenia maski medycznej również na zewnątrz, nie można także wspólnie śpiewać.
  • Przedszkola i szkoły (opieka w nagłych wypadkach, naukę na odległość i nauczanie hybrydowe)
  • Salony fryzjerskie

Od 8. marca 2021, jeżeli lokalna sytuacja pandemiczna na to zezwala, możliwe są pierwsze otwarcia, na przykład placówek handlu detalicznego, muzeów, ogrodów zoologicznych i botanicznych.

W hotelach zabroniona jest sprzedaż noclegów w celach turystycznych. Zabrania się konsumpcji napojów alkoholowych w przestrzeni publicznej.

Jeśli wskaźniki infekcji w poszczególnych landach będą zbyt wysokie, kraje związkowe mogą ograniczyć promień przemieszczania się mieszkańców do odległości 15 km wokół miejsca zamieszkania. Możliwe są wyjątki z uzasadnionych powodów, jak np. wizyty u lekarza lub droga do miejsca pracy. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach urzędowych poszczególnych landów.

Praca i pieniądze

Również w czasie trwania pandemii koronawirusa obowiązuje ochrona przed wypowiedzeniem. Jeśli Twój pracodawca zarządził skrócony czas pracy, masz prawo do zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy w okresie do 24 miesięcy. Może on wynosić do 87% utraconego zarobku. Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) udziela informacji na temat kwestii związanych z prawem pracy w kilku językach.

Na wsparcie mogą również liczyć przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy. Do dyspozycji są kredyty, dofinansowania lub ulgi podatkowe. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie).

Osoby studiujące, potrzebujące nagłej pomocy finansowej, mogą wnioskować o wsparcie w Organizacji ds. Socjalno-Bytowych Studentów [Studierendenwerk]. Wynosi ono do 500 euro miesięcznie. Poza tym istnieje kredyt studencki Banku Odbudowy (KfW-Studienkredit), który obecnie jest również dostępny dla studentów zagranicznych.

Wjazd do kraju i wyjazd z niego

00:59

Video Informationen zum Reisen

Ogólna zasada: należy zaniechać podróży, które nie są konieczne. Pojedyncze Państwa, również wewnątrz UE, w dalszym ciągu mogą ograniczać wjazdy na swoje terytorium lub wyznaczać kwarantannę dla osób wjeżdżających do kraju. Przed podróżą prosimy o zaczerpnięcie informacji dot. aktualnych ograniczeń wjazdu i kontroli granicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Auswärtigen Amt) i w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium des Innern).

Wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec ze strefy ryzyka przed wjazdem muszą wypełnić cyfrowe zgłoszenie wjazdu. Ponadto musisz wykonać test w ciągu 48 godzin przed wjazdem lub bezpośrednio po nim, natychmiast poddać się kwarantannie (kwarantanna trwa 10 dni, jeśli jednak wynik testu będzie negatywny, może ona zostać skrócona do 5 dni), nie wolno Ci przyjmować gości i musisz zgłosić się do miejscowego urzędu ds. zdrowia [Gesundheitsamt]! Naruszenia obowiązku kwarantanny podlegają karze grzywny. Pod numerem telefonu 116 117 dowiesz się, gdzie możesz poddać się badaniu po wjeździe do kraju. 

Już przed wjazdem z obszarów wysokiego ryzyka należy wykonać test i okazać potwierdzenie jego przeprowadzenia. Obszary wysokiego ryzyka obejmują regiony o szczególnie wysokiej liczbie zachorowań (obszary o wysokiej zachorowalności) oraz regiony, w których rozprzestrzeniły się niektóre warianty wirusa (obszary występowania wariantów wirusa).

W Instytucie Roberta Kocha (Robert Koch Institut znajdziesz codziennie aktualizowane informacje na temat tego, jakie kraje należą do obszarów ryzyka.

Ochrona przed przemocą domową

Wyjątkowa sytuacja dla całej rodziny - sugestie dotyczące zapobiegania przemocy w rodzinie poprzez ograniczenie kontaktów w czasie pandemii koronawirusa PDF, 503 KB, barrierefrei
(Źródło:  Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji oraz Centrum Medyczne Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. (Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.))

Bezpłatna linia pomocy (08000 116 016), czat i porady e-mailowe na temat przemocy domowej
(Źródło:  Federalny Urząd ds. Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben))