Co dziś musisz wiedzieć o koronawirusie (Polnisch)

Poprzez swoje zachowanie każdy z nas może przyczynić się do ochrony siebie, osób starszych oraz osób z wcześniejszymi schorzeniami, występującymi przed koronawirusem. Politycy podjęli środki, mające na celu wyhamowanie rozprzestrzeniania się wirusa, zapobieganie przeciążeniu systemu opieki zdrowotnej i złagodzenie ekonomicznych skutków pandemii. Rząd Federalny [Bundesregierung] informuje na temat aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem poprzez różne kanały i w różnych językach. Poniżej zestawiono najważniejsze informacje.

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick"
Foto: Integrationsbeauftragte

Zdrowie i wskazówki dotyczące zachowania

Nadal obowiązują: Ogranicz kontakty z innymi osobami do minimum i jedynie do stałej grupy osób.

Ważne: Zachowaj bezpieczną odległość wynoszącą co najmniej 1,5 metra od innych osób, regularnie i dokładnie myj ręce, noś osłonę na usta i nos oraz regularnie wietrz pomieszczenia. W środkach transportu publicznego i sklepach istnieje obowiązek noszenia maseczek medycznych, czyli tzw. masek chirurgicznych lub półmasek, zgodnych ze standardem FFP2 lub porównywalnym.

Regularne testy na obecność koronawirusa: Szybkie testy są ważnym elementem, umożliwiającym większą normalność i bezpieczne kontakty. Od kwietnia 2021 wszyscy mieszkańcy. Niemiec powinni mieć przynajmniej raz w tygodniu możliwość wykonania bezpłatnego szybkiego testu. Wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do zaoferowania swoim pracownikom, którzy nie pracują wyłącznie w domu, wykonania dwóch testów tygodniowo.

Porady dotyczące zdrowia i zachowania w różnych językach można znaleźć w Federalnym Ministerstwie Zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit).

Podobnie jak miliony ludzi w Niemczech, użyj aplikacji dotyczącej ostrzeżeń w związku z koronawirusem “Corona-Warn-App”, opracowanej przez Rząd Federalny [Bundesregierung]. Im więcej osób korzysta z aplikacji, tym skuteczniej może ona nas chronić.

Koronawirus SARS-CoV-2 – Informacje i praktyczne wskazówki
(Źródło: w Federalnym Ministerstwie Zdrowia)

Powrót do codzienności - aplikacja dotycząca ostrzeżeń w związku z koronawirusem Corona-Warn-App dla Niemiec
(Źródło: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration))

Wskazówki dla osób, które nie są chore i po konsultacji z urzędem ds. zdrowia podlegają kwarantannie
(Źródło: Instytut Roberta Kocha (Robert Koch Institut))

Domowa izolacja w przypadku potwierdzonego zachorowania na COVID-19: Ulotka dla pacjentów i członków rodziny
(Źródło:  Instytut Roberta Kocha (Robert Koch Institut)

Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - co dalej?
(Źródło: Pełnomocnik ds. integracji rządu krajowego Bawarii (Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung))

10 najważniejszych wskazówek dotyczących higieny
(Źródło: Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung))

Szczepienie ochronne przeciwko koronawirusowi

Dzięki szczepieniu ochronnemu przeciwko koronawirusowi pomagasz chronić siebie, swoją rodzinę i osoby najsłabsze. Prawo do szczepień przysługuje przede wszystkim osobom, których miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Niemiec bądź które pracują w określonych placówkach opieki na terenie Niemiec, jednak tu nie mieszkają.

Szczepienie jest dobrowolne i wykonywane bezpłatnie w punktach szczepień lub w praktykach lekarskich. Pod numerem 116 117 dowiesz się, kiedy i gdzie możesz się zaszczepić. 

Składniki szczepionki zostały dokładnie przebadane pod kątem oddziaływań na organizm, bezpieczeństwa i skuteczności. Także po szczepieniu obowiązuje zasada: Zachowaj odstęp i noś maseczkę!

Informacje na temat szczepionki
(Źródło: Instytut Roberta Kocha)

Życie codzienne i publiczne

Uzgodniony przez rząd federalny i kraje związkowe federalny hamulec bezpieczeństwa, który prawdopodobnie wygaśnie 30 czerwca 2021, zakłada różne środki w przypadku zapadalności wynoszącej ponad 100. W krajach związkowych możliwe są jednak również bardziej rygorystyczne przepisy. Jeżeli zapadalność wynosi poniżej 100, obowiązują przepisy krajów związkowych. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach krajów związkowych.

Jeżeli przez trzy kolejne dni liczba nowych zakażeń w danym okręgu lub w mieście na prawach powiatu przekroczy 100 na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 7 dni (zapadalność powyżej 100), automatycznie obowiązują tam rygorystyczne przepisy:

  • Prywatne spotkania: 1 gospodarstwo domowe może spotkać się, wewnątrz lub na zewnątrz, maksymalnie z 1 kolejną osobą (nie wlicza się w to dzieci w wieku do 14 lat).
  • Ograniczenie przemieszczania się: Od godz. 22 do godz. 5 rano nie należy opuszczać mieszkania. Wyjątki: Samotne spacery lub uprawianie sportu do godz. 24 lub ważny powód (praca, nagły wypadek medyczny).
  • Sklepy z żywnością oraz placówki konieczne do zaspokojenia pilnych, codziennych potrzeb pozostają otwarte (apteka, optyk, drogeria, poczta, bank, księgarnie, sklepy ogrodnicze). Inne sklepy można odwiedzać jedynie po uprzednim umówieniu wizyty i posiadaniu negatywnego wyniku testu. W przypadku, jeżeli wskaźnik zapadalności przekroczy 150, muszą one zostać zamknięte.
  • Szkoła i przedszkole: W przypadku nauczania bezpośredniego, nauczyciele i uczniowie muszą poddawać się testowi 2x tygodniowo. W przypadku wskaźnika zapadalności wynoszącego ponad 165 nie ma możliwości nauczania bezpośredniego (możliwy wyjątek: klasy maturalne) i regularnej opieki w przedszkolach.
  • Salony fryzjerskie pozostają otwarte, ale konieczne jest posiadanie negatywnego wyniku testu.
  • Branża gastronomiczna pozostaje zamknięta, jednak możliwy jest odbiór własny i dostawa.
  • Obiekty kulturalne i rozrywkowe pozostają zamknięte (np. kina, teatry, muzea).
  • Dozwolone są nabożeństwa w kościołach, synagogach lub meczetach, przy czym muszą być spełnione określone warunki: Należy zachować minimalną odległość od innych osób, wynoszącą 1,5 metra, istnieje obowiązek noszenia maski medycznej również na zewnątrz, nie można także wspólnie śpiewać.

Środki te obowiązują do momentu, gdy wskaźnik zapadalności przez pięć kolejnych dni roboczych będzie utrzymywał się na poziomie poniżej 100. Bezwzględnie należy przestrzegać: W przypadku wskaźnika zapadalności na poziomie powyżej 100 obowiązują przepisy i ograniczenia właściwego kraju związkowego, będącego miejscem zamieszkania.

Nowość od maja 2021 r: Jeśli jesteś w pełni zaszczepiony przeciwko koronawirusowi lub przeszedłeś chorobę COVID nie dalej niż sześć miesięcy temu, masz mniej ograniczeń: Możesz spotkać tyle osób, ile chcesz, które również są zaszczepione lub wyleczone – nie będą one liczone podczas spotkań z osobami nieszczepionymi. Nie masz ograniczeń wyjazdowych i jesteś traktowany na równi z osobami z negatywnym wynikiem testu (np. podczas prowadzenia działalności gospodarczej, wizyty u fryzjera czy wjazdu do kraju).

Podobnie nie ma zastosowania obowiązek kwarantanny po wjeździe. Wyjątek: W przypadku wjazdu z obszaru występowania wariantu wirusa, obowiązek kwarantanny przez 14 dni pozostaje w mocy.

Dowodem wyzdrowienia jest test laboratoryjny (PCR, PoC-PCR) datowany na co najmniej 28 dni lub maksymalnie 6 miesięcy. Pełne szczepienie musi mieć miejsce co najmniej 14 dni wcześniej.

Praca i pieniądze

Również w czasie trwania pandemii koronawirusa obowiązuje ochrona przed wypowiedzeniem. Jeśli Twój pracodawca zarządził skrócony czas pracy, masz prawo do zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy w okresie do 24 miesięcy. Może on wynosić do 87% utraconego zarobku. Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) udziela informacji na temat kwestii związanych z prawem pracy w kilku językach.

Pracodawca musi umożliwić swoim pracownikom pracę w systemie home office, o ile na przeszkodzie nie stoją istotne powody zakładowe. Jeżeli nie ma ku temu przeciwwskazań, pracownicy są zobowiązani do przyjęci tej oferty.

Na wsparcie mogą również liczyć przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy. Do dyspozycji są kredyty, dofinansowania lub ulgi podatkowe. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie).

Osoby studiujące, potrzebujące nagłej pomocy finansowej, mogą wnioskować o wsparcie w Organizacji ds. Socjalno-Bytowych Studentów [Studierendenwerk]. Wynosi ono do 500 euro miesięcznie. Poza tym istnieje kredyt studencki Banku Odbudowy (KfW-Studienkredit), który obecnie jest również dostępny dla studentów zagranicznych.

Wjazd do kraju i wyjazd z niego

Ogólna zasada: należy zaniechać podróży, które nie są konieczne. Pojedyncze Państwa, również wewnątrz UE, w dalszym ciągu mogą ograniczać wjazdy na swoje terytorium lub wyznaczać kwarantannę dla osób wjeżdżających do kraju. Przed podróżą prosimy o zaczerpnięcie informacji dot. aktualnych ograniczeń wjazdu i kontroli granicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Auswärtigen Amt) i w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium des Innern).

Wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec ze stref ryzyka, obszarów o wysokiej zachorowalności lub występowania wariantu wirusaprzed wjazdem muszą wypełnić  cyfrowe zgłoszenie wjazdu. W Instytucie Roberta Kocha znajdziesz codziennie aktualizowane informacje na ten temat. 

Przed wjazdem należy przedstawić dowód negatywnego wyniku testu dla wszystkich podróży lotniczych oraz dla każdego wjazdu z obszaru o wysokiej zachorowalności lub wariantu wirusa. W przypadku innych wjazdów z obszaru ryzyka, można przedstawić dowód wyniku testu do 48 godzin po wjeździe. Po wjeździe wszyscy muszą być zawsze poddani domowej kwarantannie przez 10 dni lub przez 14 dni, jeśli wjazd nastąpił z obszaru występowania wariantu wirusa.

Nowość od maja 2021 r: Osoby, które nie przeszły testów na obecność wirusa corona, zostały w pełni zaszczepione przeciwko niemu lub już wyleczyły się z choroby corona, nie muszą przechodzić kwarantanny po wjeździe do kraju z obszaru ryzyka. W przypadku wjazdu z obszaru o wysokiej zachorowalności tylko osoby przebadane muszą przejść 10-dniową kwarantannę, ale można ją zakończyć po 5. dniu kolejnym testem. Osoby w pełni zaszczepione lub wyleczone muszą zrobić test przed wjazdem, tylko jeśli wjeżdżają z obszaru, na którym występuje wariant wirusa. Porady dotyczące wjazdu można znaleźć w Federalnym Ministerstwie Zdrowia.

Ochrona przed przemocą domową

Wyjątkowa sytuacja dla całej rodziny - sugestie dotyczące zapobiegania przemocy w rodzinie poprzez ograniczenie kontaktów w czasie pandemii koronawirusa PDF, 503 KB, barrierefrei
(Źródło:  Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji oraz Centrum Medyczne Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. (Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.))

Bezpłatna linia pomocy (08000 116 016), czat i porady e-mailowe na temat przemocy domowej
(Źródło:  Federalny Urząd ds. Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben))