ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ እንታይ ክትፈልጡ የድልየኩም፧ (Tigrinya)

ነፍስወከፍ ውልቀ-ሰብ ንነብሱ፣ ንኣረገውቲ ከምኡ'ውን ንቅድሚ-ሕማማት ዝነበሮም ሰባት ካብቲ ኮሮናቫይረስ ብኣደቡ ክከላኸል ይኽእል። እቲ ፖሊቲካ ዝርጋሐ እቲ ቫይረስ ንክጎድል፣ ልዕለ ምጽዓን ስርዓተ ጥዕና ንክከላኸል ከምኡ'ውን ቍጠባውያን ሳዕቤናት ናይቲ ሃገር-ከተት ንክንከዩ ዝኾኑ ስጉምትታት ሒዙ። ፈደራላዊ መንግስቲ ብዛዕባ'ቲ ሕጂ ዘሎ መርገጽ ኮሮናቫይረስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቸነላትን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታትን ይሕብር። እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ውሳነታት ኣብዚ ተጠቓሊሎም ይርከቡ። 


ናይ ጥዕናን ጠባይን ምኽርታት

ብዝቐጸለ ብቕዓት ዘለዎ፥ ምስ ካልኦት ሰባት ዘለኩም ርክብ ብዝተኻእለ መጠን ትሑት ከምዝኸርውን ግበሩ ንገዛ ርእስኹም ከኣ ምስ ቀዋሚ ጉጅለ ናይ ሰባት ንምርኻብ ጥራይ ደርትዋ።

ገና ኣገዳሲ፥ ብውሕዱ 1.5 ሜትሮ ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቐት ግበሩ፣ ብዝተደጋጋሚ ኣዕሪኹም ኣእዳውኩም ተሓጸቡ፣ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ተኸደኑ ከምኡ'ውን ደጋጊምኩም ኣናፍሱ ኢኹም። ምኽዳን ሕክምናውያን ማስክታት፣ ማለት ናይ OP ማስክታት ወይ ማስክታት ምክልኻል ትንፋስ ብመትከል FFP2 ወይ ዚኣመሳሰለ መትከል ግድነታዊ እዩ፣ እዚ ግዴታ ኣብ ህዝባዊ መጕዓዝያ ወይ ድኳውንቲ ብቑዕ እዩ።

ተደጋገምቲ መርመራታት ኮሮና፥ ዝያዳ ንቡርነትን ውሑሳት ርክባትን ምእንቲ ክህልዉ እቶም ቅልጡፋት መርመራታት ኣገዳሲ ክፍለ-ኣካል እዮም። ስለዚ ኩሎም ኣብ ጀርመን ዘለው ሰባት ካብ ሚያዝያ 2021 ብውሕዱ ሓንሳዕ ኣብ ሰሙን ቅልጡፍ መርመራ ብነጻ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም። ኩሎም ትካላት ነቶም ጥራይ ኣብ ገዛ ዘይሰርሑ ሰራሕተኛታቶም ክልተ ቀረባት መርመራ ኣብ ሰሙን ከቕርብሎም ግዴታ ኣለዎም።

ብብዙሕ ቋንቋታት ናይ ጥዕናን ጠባይን ምኽርታት ኣብ ፈደራላዊ ምኒስትሪ ጥዕና ትረኽቡ።

ከም ኣብ ጀርመን ዘለዉ ሚልዮናት ህዝቢ፡ ነቲ ናይ ፈደራላዊ መንግስቲ Corona-Warn-App (ናይ መጠንቀቕታ ኮሮና ኤፕ) ማለት ናይ ሞባይል ሶፍትዌር ተጠቐሙ። ዝያዳ ብተዘውትርዎ መጠን፡ እቲ ኣፕ ዝያዳ ውጽኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክከላኸለልና ይኽእል።

ኣብ ክፍለ-ሃገርኩም ዘለውብቑዓት ዝኾኑ ሕጋጋት ተኸተሉ ኢኹም።

ምምላስ ናብ መዓልታዊ ናብራ - ናይ መጠንቀቕታ ኮሮና ኤፕ ንጀርመን
(ምንጪ፦ ናይ ፈደራላዊ መንግስቲ ኮምሽነር ንስደት፡ ስደተኛታትን ጽንባረን)

ኮሮና-ፖዚቲቭ - ሽዑ እንታይ፧
(ምንጪ፦ ናይ ጽንባረ ወኪል ናይ ክፍለ-ሃገራዊ መንግስቲ ባየርን)

መከላኸሊ ክታበት ኮሮና

መከላኸሊ ክታበት ኮሮና ምስገበርኩም ንነብስኹም ጥራይ ዘይኮነ፣ እንተላይ ንስድራኹምን ንዝደኸሙ ሰባትን ትኸላኸሉ ኢኹም። ኩሎም መንበሪ ቦትኦም ወይ ልሙድ መጸንሒ ቦታ ኣብ ጀርመን ዘለዎም ንክኽተቡ መሰል ኣለዎም ወይ ኣብዚ ዘይነብሩ ግና ኣብ ፍሉያት ናይ ክንክን ትካላት ኣብ ጀርመን ዝሰርሑ።

እቲ ክታበት ወለንታዊ እዩ ከምኡ'ውን ብነጻ ኣብ ማእከላት ክታበት ከምኡ'ውን ቤትጽሕፈታት ሓኪም ይፍጸም። ብስልኪ 116 117 መዓስ ክትኽተቡ ከምትኽእሉ ክትፈልጡ ኢኹም።

እንድሕር ተኸቲብኩም ኔርኩም ናይ ኮሮና ክታበትኩም ብኤለክትሮናዊ መንገዲ ክስነድ ይከኣል። ኤለክትሮናዊ ሰርቲፊከት ኣብቲ ቤት-ጽሕፈት ሓኪም፣ ፋርማሲ ወይ ኣብ ማእከል ክታበት ክስራሕ ይከኣል። ድሕሪ ምእታው ወይ ምቕባል  ሓበሬታ/ዳታ ሓደ QR-ኮድ ክቅረብ እዩ። እቶም ዝተኸተቡ ሽዑ ወይ በቲ ኤፕ ወይ በቲ መጠንቀቕታ ኮሮና ኤፕ ስከን ክገብሩ ይእሉ ከምኡ'ውን.

ተጻዋርነት፣ ውሕስነት ከምኡ'ውን ሓይሊ ናይ ባእታታት ክታበት ብጽኑዕ ክምርመሩ እዮም። እዚ ዋላ ድሕሪ ክታበት ብቑዕ እዩ፥ ርሕቐት ምግዳፍን ግዴታ ማስክን!

ሓበሬታ ብዛዕባ መኸተቢ ባእታታት mRNA
(ምንጪ፦ Robert Koch-Institut)

ሓበሬታ ብዛዕባ መኸተቢ ባእታታት ቨክቶር
(ምንጪ፦ Robert Koch-Institut)

ስራሕን ገንዘብን

ሓከዋ ኣንጻር ምብራር እውን ኣብ እዋን’ቲ ለበዳ ኮርና ግብራዊ ይኸውን። ኣስራሒኹም ናይ ሓጺር ሰዓት ስራሕ እንተድኣ ኣዚዙ፡ ክሳብ 24 ኣዋርሕ ዝበጽሕ ናይ ሓጺር ሰዓት ስራሕ ኣበል ክትቅበሉ ትኽእሉ። ክሳብ 87 ሚእታዊት ናይቲ ትረኽብዎ ዝነበርኩም ኣታዊ ምስኣን ክበጽሕ ይኽእል። እቲ ፈደራላዊ ምኒስትሪ ዕዮ ከምኡ'ውን ማሕበራዊ ጒዳያት ብብዙሕ ቋንቋታት ዝቐርብ ሓበሬታ ብዛዕባ ጒዳያት ሕጊ ዕዮ ይህብ።

ግዝፈን ብዘየገድስ ንኩባንያታት ደገፍ ኣሎ። ልቓሓት፡ ህያባት ወይ ናይ ግብሪ ምቊራጻት ኣለዉ። ክሎም ሓበሬታታት ብዛዕባ'ዚ ኣብ ፈደራላዊ ምኒስትሪ ቊጠባዊ ጒዳያትን ጸዓትንይርከቡ።

ኣብ ከቢድ ገንዘባዊ ጸገም ዘለዉ ተምሃሮ ካብቲ Studierendenwerk ህያብ ንምርካብ ከመልክቱ ይኽእሉ። ንሱ ክሳብ 500 ዩሮ ንወርሒ ክውሃብ ይኽእል። እቲ ልቓሕ ተምሃራይ KfW እውን ኣሎ፡ ዋላ’ውን ንወጻእተኛታት ተምሃሮ።

ምእታውን ምውጻእን

እቲ ሓፈሻዊ ሕጊ፥ ኣድላዪ ዘይኮነ ጉዕዞ ክውገድ ኣለዎ። ውልቀ ሃገራት፡ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ሕብረት ዘለዋ ዘጠቓለለ፡ ናይ ምእታው ምድራት ምግባር ወይ ኣብ ዝእተወሉ እዋን ናይ ምውሻብ ሕቶ ምቕራብ ክቕጽላ ይኽእላ። ቅድሚ መገሻኹም ብዛዕባ ግዝያውያን ደረታት መእተዊ ከምኡ'ውን ብዛዕባ ቍጽጽራት ዶብ ኣብ ቤትጽሕፈት ወጻኢ ከምኡ'ውን ኣብ ፈደራላዊ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሓበሬታ ኣምጽኡ ኢኹም።

ኩሎም ካብ ሓደ ርከሳ፡ ልዕል መጠን ተለበድቲ ወይ ፍሉይ ዓይነት ቫይረስ ዘለዎ ቦታ ናብ ጀርመን ዝኣትዉ ሰባት ቅድሚ መእተዊ ኤለክትሮናዊ መእተዊ ምዝጋበ ክመልኡ ኣለዎም። ኣየኖት ሃገራት ከምዝኾኑ ብሓድሽ ኣብ ዝስዕብ ትረኽቡ፥  Robert Koch Institut 

ቅድሚ መእተዊ ኣብ ዝኾነ በረራ ከምኡ'ውን ካብ ዝኾነ ልዕል መጠን ተለበድቲ ወይ ብዙሕ ዓይነታት ቫይረስ ዘለዎ ቦታ ትኣትዉ እንተኾይንኩም፣ ቫይረስ ዘይተረጋገጸልኩም (ነጋቲቭ) መርመራ ክትምስክሩ ኣለኩም። ኣብ ካልእ መእተዊ ካብ ርከሳ ዘለዎ ቦታ ውጽኢት መርመራ ክሳብ 48 ሰዓት ድሕሪ መእተዊ ክትምስክሩ ይፍቐደልኩም። ድሕሪ መእተዊ ብመሰረት ኩሎም ኣብ ገዛ ን10 መዓልታት ወይ ን14 መዓልታት ክውሸቡ ኣለዎም፣ እቲ መእተዊ ካብ ፍሉይ ዓይነታት ቫይረስ እንድሕር ኮይኑ። ሓድሽ ካብ ጉንበት 2021፥ መርመራ ኮሮናቫይረስ ነጋቲቭ እንድሕር ወጺኡ፣ ብምልኡ ኣንጻሩ እንተተኸቲብኩም ወይ ድሮ ካብ ሕማም ኮሮና እንድሕር ሓዊኹም፣ ካብ ርከሳ ዘለዎ ቦታ ምስ ኣተኹም ክትውሸቡ ኣየድልየኩምን። ኣብ መእተዊ ካብ ልዕል መጠን ተለበድቲ ዘለዎ ቦታ ጥራይ እቶም ዝተመርመሩ ን10 መዓልታት ክውሸቡ ኣለዎም፣ ግና ካብ 5ይ መዓልቲ ተወሳኺ መርመራ ምስገበሩ እቲ ውሸባ ክዛዘሙ ይኽእሉ። እቲ ብምልኡ ዝተኸተበ ወይ ዝተሓወየ፣ ጥራይ ኣብ መእተዊ ካብ ፍሉይ ዓይነታት ቫይረስ ዘለዎ ቦታ ቅድሚ ምእታው ክምርመር ኣለዎ። ዝኾነ ሓበሬታ ብዛዕባ መእተዊ ኣብዚ ትረኽቡ፥ ፈደራላዊ ሚኒስትሪ ጥዕና

ከም መረጋገጺ ምሕዋይ ናይ ቤተ-ምርምር መርመራ ይኣክል (PCR፣ PoC-PCR)፣ እዚ መርመራ ብውሕዱ ቅድሚ 28 መዓልቲ ክግበር ኔርዎ ከምኡ'ውን ካብ 6 ወርሒ ዝሓደሸ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ምሉእ ክታበት ብውሕዱ ቅድሚ 14 መዓልትታት ክግበር ኔርዎ።

ምክልኻል ዓመጽ

ፍልይ ዝበለ ኩነት ንምሉእ ስድራ - ቅስቀሳታት ንምውጋድ ዓመጽ ኣብ ስድራ ብምድራት ርክብ ኣብ እዋን ኮሮና PDF, 1 MB, barrierefrei
(ምንጪ፦ እታ ወኪል ፈደራላዊ መንግስቲ ንፍልሰትን ስደተኛታትን ውህደትን ከምኡ'ውን ዓሌታዊ-ሕክምናዊ ማእከል e.V.)