ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ እንታይ ክትፈልጡ የድልየኩም፧ (Tigrinya)

ነፍሲ ወከፍ ውልቀ-ሰብ ንገዛእ ርእሱን ንኻልኦትን ብፍላይ ከኣ ንኸም እኒ ብዕድመ ዝደፍኡን ቅድሚ ሕጂ ሕማም ኮሮናቫይስ ዘለዎም ሰባትን ዝኣመሰሉ ተኣፈፍቲ ሰባት ንምዕቋብ ናይ ገዛእ ርእሱ ጠባይ ከርኢ ይኽእል ኢዩ። እቲ ፖሊቲካ ዝርጋሐ እቲ ቫይረስ ንክጎድል፣ ልዕለ ምጽዓን ስርዓተ ጥዕና ንክከላኸል ከምኡ'ውን ቍጠባውያን ሳዕቤናት ናይቲ ሃገር-ከተት ንክንከዩ ዝኾኑ ስጉምትታት ሒዙ። ፈደራላዊ መንግስቲ ብዛዕባ'ቲ ሕጂ ዘሎ መርገጽ ኮሮናቫይረስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቸነላትን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታትን ይሕብር። እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ውሳነታት ኣብዚ ተጠቓሊሎም ይርከቡ።

ናይ ጥዕናን ጠባይን ምኽርታት

ብዝቐጸለ ብቕዓት ዘለዎ፥ ምስ ካልኦት ሰባት ዘለኩም ርክብ ብዝተኻእለ መጠን ትሑት ከምዝኸርውን ግበሩ ንገዛ ርእስኹም ከኣ ምስ ቀዋሚ ጉጅለ ናይ ሰባት ንምርኻብ ጥራይ ደርትዋ። ሰባት ኣብ ንእሽቶ ቦታ ኺእከቡ ኸለዉ ማስኬራ ክገብሩ ኣለዎም።

ማስኬራ ኣብ መሳለጥያታት ክንክን ሆስፒታላት ከምኡውን ኣብ ከም መጥባሕቲ ሓካይም ዝኣመሰለ ካልእ መሳለጥያታት ክንክን ጥዕና ግዴታ ኣለዎ። ኣብ ገሊኡ መሕደሪ ዀነ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ። ኣብ ናይ  ነዊሕ ርሕቐት ኣየርን ተጓዓዝትን መጓዓዝያ እውን ማስኬራ ኽትገብር ኣሎካ።

ግዴታዊ መርመራ ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ሆስፒታላትን መሳለጥያታት ክንክንን ካልእ ተመሳሳሊ መሳለጥያታትን ዜድሊ ማስኬራ እውን ይዓዪ እዩ።

ከምዚ ዝስዕብ ዝኣመሰለ ሃገራት ካልእ ናይ ምክልኻል ስጕምትታት ክወስዳ ይኽእላ ኢየን፥

 • ኣብ ኣብያተ-ትምህርትን ማእከላት ክንክን መዓልትን ግዴታዊ ፈተና 
 • ካብ ሓምሻይ ክፍሊ ንደሓር ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ግዴታዊ ማስኬራ
 • ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዜድሊ ማስኬራ
 • ማስኬራ ኣብ ግዳም ብጋህዲ ኽትረኽቦ ኣብ እትኽእል ቦታ (ጋስትሮኖሚ መዘናግዒ ባህላውን ስፖርቱን) ግዴታ ኣለዎ
 • ቍጽሪ እቶም ኣብ ግዳም ኣብ ዚርከብ ቦታታት ዚሳተፉ ተሳተፍቲ ድሩት እዩ

ዝዀነ ዀይኑ ብኽብረትካ ነቲ ኣብ ክፍሊ-ሃገር ዚርከብ ሕግታት ሓልዎ።

ንኣብነት ብነጻ ናይ ኮሮና ፈተናታት ንክገብሩ መሰል ዘለውም ዝስዕቡ‘ዮም፥

 • ቆልዑ ትሕቲ 5 ዓመት።
 • ብሰንኪ ሕክምና ክኽተቡ ዘይክእሉ ሰባት።
 • ውሸባ ኬቋርጽ ዚደሊ መን እዩ ("Freitesten/ ነጻ ምፍታን")፧
 • ምስቶም ብሕማም ዝተለገቡ ሰባት ዚነብሩ። 
 • ንኻልኦት ዚከናኸን ወይ ዚበጽሕ ወይ ኣብ መናበዪ ኣረጋውያንን ሆስፒታልን ንዚርከቡ ሰባት ዚሕክም ዝዀነ ይኹን ሰብ።
 • ስንክልና ዘለዎም ሰባትን ኣለይቶምን።

ንልዕሊ 60 ዓመት ንዝዀኑ ሰባት ዚበጽሖም ዝዀነ ይኹን ሰብ 3 ዩሮ ኣብ ግዳም ኣብ ዚግበር ኣኼባታት ይእከብ ወይ ከኣ እቲ ኮሮና መጠንቀቕታ ዚህብ ኣፕሊኬሽን ቀይሕ ክዳን ፈተና ኺገብር ይኽእል እዩ።

ብብዙሕ ቋንቋታት ናይ ጥዕናን ጠባይን ምኽርታት ኣብ ፈደራላዊ ምኒስትሪ ጥዕና ትረኽቡ።

ከም ኣብ ጀርመን ዘለዉ ሚልዮናት ህዝቢ፡ ነቲ ናይ ፈደራላዊ መንግስቲ Corona-Warn-App (ናይ መጠንቀቕታ ኮሮና ኤፕ) ማለት ናይ ሞባይል ሶፍትዌር ተጠቐሙ። ዝያዳ ብተዘውትርዎ መጠን፡ እቲ ኣፕ ዝያዳ ውጽኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክከላኸለልና ይኽእል።

ምምላስ ናብ መዓልታዊ ናብራ - ናይ መጠንቀቕታ ኮሮና ኤፕ ንጀርመን
(ምንጪ፦ ናይ ፈደራላዊ መንግስቲ ኮምሽነር ንስደት፡ ስደተኛታትን ጽንባረን)

ኮሮና-ፖዚቲቭ - ሽዑ እንታይ፧
(ምንጪ፦ ናይ ጽንባረ ወኪል ናይ ክፍለ-ሃገራዊ መንግስቲ ባየርን)

መከላኸሊ ክታበት ኮሮና

መከላኸሊ ክታበት ኮሮና ምስገበርኩም ንነብስኹም ጥራይ ዘይኮነ፣ እንተላይ ንስድራኹምን ንዝደኸሙ ሰባትን ትኸላኸሉ ኢኹም። ኩሎም መንበሪ ቦትኦም ወይ ልሙድ መጸንሒ ቦታ ኣብ ጀርመን ዘለዎም ንክኽተቡ መሰል ኣለዎም ወይ ኣብዚ ዘይነብሩ ግና ኣብ ፍሉያት ናይ ክንክን ትካላት ኣብ ጀርመን ዝሰርሑ።

ተወሳኺ ቡስተር/Booster ክታበት፥ ቀዋሚ ኮሚተ ክታበት (STIKO) ብሓፈሻ ንዅሎም ደቂ 12ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት ተወሳኺ/ ናይ መሕደሲ ክታበት ይመኽሮም። እቲ ተወሳኺ ክታበት መብዛሕትኡ ግዜ ክሳብ እቲ ኻልኣይ ክታበትሲ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ወርሒ ክግበር ኣለዎ። 

ብፍላይ እቲ ተወሳኺ ክታበት ነዚ ዝስዕብ ጠቓሚ ኢዩ፥

 • እርግ ዝበሉ ሰባት
 • ቅድሚ ሕጂ ሕማማት ዘለውዎም ሰባት
 • ኵሎም ክንክን ዜድልዮም
 • ብቬክቶር ክታበት ተኸቲቦም ዝነበሩ ሰባት (ንኣ. Astra Zeneca ወይ Johnson & Johnson)
 • ብፍላይ ምስ ተነቀፍቲ ወይ ተመሓላላፊ ሰባት (ንኣ. ኣለይቲ ሕሙማት) ብዙሕ ርክብ ዘለዎም ሰባት

STIKO ነቶም ልዕሊ 60 ዓመት ዝዕድሚኦም ከምኡውን ነቶም ብሰንኪ መሰረታዊ ሕማም ከቢድ ናይ COVID-19 ኣጋጣሚ ዘለዎም ሰባት ተወሳኺ ክኽተቡ ከም ዘለዎም ሓሳብ ሂቡ ኣሎ።

እቲ ክታበት ወለንታዊ እዩ ከምኡ'ውን ብነጻ ኣብ ማእከላት ክታበት ከምኡ'ውን ቤትጽሕፈታት ሓኪም ይፍጸም። ብስልኪ 116 117 መዓስ ክትኽተቡ ከምትኽእሉ ክትፈልጡ ኢኹም።

እንድሕር ተኸቲብኩም ኔርኩም ናይ ኮሮና ክታበትኩም ብኤለክትሮናዊ መንገዲ ክስነድ ይከኣል። ኤለክትሮናዊ ሰርቲፊከት ኣብቲ ቤት-ጽሕፈት ሓኪም፣ ፋርማሲ ወይ ኣብ ማእከል ክታበት ክስራሕ ይከኣል። ድሕሪ ምእታው ወይ ምቕባል  ሓበሬታ/ዳታ ሓደ QR-ኮድ ክቅረብ እዩ። እቶም ዝተኸተቡ ሽዑ ወይ በቲ ኤፕ ወይ በቲ መጠንቀቕታ ኮሮና ኤፕ ስከን ክገብሩ ይእሉ ከምኡ'ውን.

እዚ ኽፍልታት እዚ ተጻዋርነትን ድሕንነትን ውጽኢታውን ንምዃን ኣጸቢቑ ተፈቲኑ ኢዩ። 

ሓበሬታ ብዛዕባ መኸተቢ ባእታታት mRNA
(ምንጪ፦ Robert Koch-Institut)

ሓበሬታ ብዛዕባ መኸተቢ ባእታታት ቨክቶር
(ምንጪ፦ Robert Koch-Institut)

ብዛዕባ ፕሮቲን እተመስረተ ኽንክን ዚገልጽ ሓበሬታ 
(ምንጪ፦ Robert Koch Institut)

ስራሕን ገንዘብን

ኣስራሕቲ ነቲ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ዘሎ ርክብ ናብቲ ዜድሊ ዝተሓተ ክንኪ ከምዘለዎ ከስተውዕሉ ኣለዎም። ጽሬት ብዝምልከት እቲ ኣብቲ ኩባንያ ዘሎ ረኽሲ ንምክልኻል ዝግበር ስጕምትታት ክግለጽን ክተኣታቶን ኣብ ግብሪ ክውዕልን ኣለዎ። መከላኸሊ ማስኬራ ምኽዳን ኣድላይ እንተኸውን፣ ካብ ኣስራሒ ክቅረብ ኣለዎ። ኣስራሕቲ ኵሎም እቶም ኣብ ቤቶም ጥራይ ዘይሰርሑ ሰራሕተኛታት መርመራ ኮሮና ዚግበረሎም እንተ ዀይኑ ኼረጋግጹ ኣለዎም።

ሓከዋ ኣንጻር ምብራር እውን ኣብ እዋን’ቲ ለበዳ ኮርና ግብራዊ ይኸውን። እቲ ፈደራላዊ ምኒስትሪ ዕዮ ከምኡ'ውን ማሕበራዊ ጒዳያት ብብዙሕ ቋንቋታት ዝቐርብ ሓበሬታ ብዛዕባ ጒዳያት ሕጊ ዕዮ ይህብ።

ብዛዕባ ቝጠባዊ ረድኤት ለብዒ ኮሮና ዚገልጽ ሓበሬታ ኣብ   ፌደራላዊ ሚኒስትሪ ቝጠባን ምክልኻል ክሊማንይርከቡ።

ምእታውን ምውጻእን

ብሓፈሽኡ ፥ ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኣውሮጳ ዚርከባ ውልቀ-ሰባት እውን ሓዊስካ ናብኡ ንምእታው ኪቕይዳ ወይ ንበይኖም ኪፍለዩ ኺዳለዋ ይኽእላ እያ። ቅድሚ መገሻኹም ብዛዕባ ግዝያውያን ደረታት መእተዊ ከምኡ'ውን ብዛዕባ ቍጽጽራት ዶብ ኣብ ቤትጽሕፈት ወጻኢ ከምኡ'ውን ኣብ ፈደራላዊ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሓበሬታ ኣምጽኡ ኢኹም።

ቅድሚ ምእታዎም - ኵሎም እቶም ካብ እተፈላለየ ዓይነት ቫይረስ ናብ ጀርመን ዚኣትዉ ቅድሚ ምእታዎም ኤለክትሮኒካዊ መእተዊ ኣዋጅ  ኪውድኡ ኣለዎም። ብተወሳኺ ካብ 48 ሰዓት ዘይሓልፍ ኣሉታዊ መርመራ ፒ. ሲ. ኣር.(PCR) ኪቐርብ ኣለዎ።

እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣየኖት ምዃነን ኣብቲ  Robert Koch Institut ትረኽቡ ኢኹም።

ድሕሪ ምእታው፦ ብመሰረቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ እተፈላለየ ዓይነት ቫይረስ ዘለዎ ቦታ እንተ መጺኡ ን14 መዓልቲ ኣብ ቤቱ ንበይኑ ክውሸብ ኣለዎ። 

ዝኾነ ሓበሬታ ብዛዕባ ምእታው ኣብ ፈደራላዊ ሚኒስትሪ ጥዕና ትረኽቡ ኢኹም።

ምክልኻል ዓመጽ

ፍልይ ዝበለ ኩነት ንምሉእ ስድራ - ቅስቀሳታት ንምውጋድ ዓመጽ ኣብ ስድራ ብምድራት ርክብ ኣብ እዋን ኮሮና PDF, 1 MB, barrierefrei
(ምንጪ፦ እታ ወኪል ፈደራላዊ መንግስቲ ንፍልሰትን ስደተኛታትን ውህደትን ከምኡ'ውን ዓሌታዊ-ሕክምናዊ ማእከል e.V.)