ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ እንታይ ክትፈልጡ የድልየኩም፧ (Tigrinya)

ነፍስወከፍ ውልቀ-ሰብ ንነብሱ፣ ንኣረገውቲ ከምኡ'ውን ንቅድሚ-ሕማማት ዝነበሮም ሰባት ካብቲ ኮሮናቫይረስ ብኣደቡ ክከላኸል ይኽእል። እቲ ፖሊቲካ ዝርጋሐ እቲ ቫይረስ ንክጎድል፣ ልዕለ ምጽዓን ስርዓተ ጥዕና ንክከላኸል ከምኡ'ውን ቍጠባውያን ሳዕቤናት ናይቲ ሃገር-ከተት ንክንከዩ ዝኾኑ ስጉምትታት ሒዙ። ፈደራላዊ መንግስቲ ብዛዕባ'ቲ ሕጂ ዘሎ መርገጽ ኮሮናቫይረስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቸነላትን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታትን ይሕብር። እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ውሳነታት ኣብዚ ተጠቓሊሎም ይርከቡ። 

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick"
Foto: Integrationsbeauftragte

ናይ ጥዕናን ጠባይን ምኽርታት

ብዝቐጸለ ብቕዓት ዘለዎ፥ ምስ ካልኦት ሰባት ዘለኩም ርክብ ብዝተኻእለ መጠን ትሑት ከምዝኸርውን ግበሩ ንገዛ ርእስኹም ከኣ ምስ ቀዋሚ ጉጅለ ናይ ሰባት ንምርኻብ ጥራይ ደርትዋ።

ገና ኣገዳሲ፥ ብውሕዱ 1.5 ሜትሮ ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቐት ግበሩ፣ ብዝተደጋጋሚ ኣዕሪኹም ኣእዳውኩም ተሓጸቡ፣ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ተኸደኑ ከምኡ'ውን ደጋጊምኩም ኣናፍሱ ኢኹም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያን ድኳናትን ናይ ኦ.ፒ. ወይ FFP ማስክ ምኽዳን ግድነታዊ እዩ። እዚ መምርሒ ገና እንተዝሰርሕ ብፌደራላዊ  ዞባኻ እዩ ዚውሰን። 

እቲ 3G ሕጊ ኣብ ግብሪ ይውዕል፥ ነቶም ዝተኸተቡን ዝተፈተኑን ወይ ዝተሓወዩን ሰባት ናብ ኣብ ውሽጢ ክፍልታት ዘለው ፍጻሜታት ከምኡ'ውን ናብ ትካላት ከም ሆስፒታላት፣ ናይ ኣረገውትን ክንክንን መዕቆቢታት፣ ውሽጢ ቤት-መግብታት፣ እንዳ ቀምቀምቲ ወይ ናይ ጽባቐ ሳሎን ከምኡ ድማ ስፖርት ኣብ ውሽጣዊ ቦታ ወይ ሆተላትን መዕረፍ ኣጋይሽን ጥራይ ኢዮም ክኣትዉ ዝኽእሉ። እቲ ፈተና ካብ 24 ሰዓት ዘይበዝሕ ቅልጡፍ ጸረ - ጀን ፈተና ክቅረብ ኣለዎ ወይ ካብ 48 ሰዓት ዘይበዝሕ ናይ ፒ. ሲ. ኣር. ፈተና ክቅረብ ኣለዎ። ክሳዕ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑን ተማሃሮን ካብዚ ግዴታ እዚ ናጻ ኢዮም።

ኣብተን ትሑት ገምጋም ረኽሲ ዘለወን ሃገራት ሃገራት ንዅሉ ወይ ገለ ኽፋል እቲ 3G ዚብል ሕጊ ኼቋርጻ ይውስና ይህልዋ።

እተኸፍሎ ፈተናታት፦ ካብ 11 ጥቅምቲ 2021 ኣትሒዙ ናይ ኮሮና ዜጋታት መርመራ ክግበረሎም ኢዩ። ነቶም ክኽተቡ ዘይክእሉ ወይ ሓፈሻዊ ናይ ክታበት ምኽሪ ዘይወሃቦም ሰባት ብፍላይ ከኣ ጥኑሳት ኣንስቲ፣ ቈልዑ ከምኡውን ትሕቲ 12 ዝዕድሚኦም ኣባጽሕ  እቲ መርመራ ብዘይ ክፍሊት ይቕጽል ኣሎ። 

ብብዙሕ ቋንቋታት ናይ ጥዕናን ጠባይን ምኽርታት ኣብ ፈደራላዊ ምኒስትሪ ጥዕና ትረኽቡ።

ከም ኣብ ጀርመን ዘለዉ ሚልዮናት ህዝቢ፡ ነቲ ናይ ፈደራላዊ መንግስቲ Corona-Warn-App (ናይ መጠንቀቕታ ኮሮና ኤፕ) ማለት ናይ ሞባይል ሶፍትዌር ተጠቐሙ። ዝያዳ ብተዘውትርዎ መጠን፡ እቲ ኣፕ ዝያዳ ውጽኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክከላኸለልና ይኽእል።

ኣብ ክፍለ-ሃገርኩም ዘለውብቑዓት ዝኾኑ ሕጋጋት ተኸተሉ ኢኹም።

ምምላስ ናብ መዓልታዊ ናብራ - ናይ መጠንቀቕታ ኮሮና ኤፕ ንጀርመን
(ምንጪ፦ ናይ ፈደራላዊ መንግስቲ ኮምሽነር ንስደት፡ ስደተኛታትን ጽንባረን)

ኮሮና-ፖዚቲቭ - ሽዑ እንታይ፧
(ምንጪ፦ ናይ ጽንባረ ወኪል ናይ ክፍለ-ሃገራዊ መንግስቲ ባየርን)

መከላኸሊ ክታበት ኮሮና

መከላኸሊ ክታበት ኮሮና ምስገበርኩም ንነብስኹም ጥራይ ዘይኮነ፣ እንተላይ ንስድራኹምን ንዝደኸሙ ሰባትን ትኸላኸሉ ኢኹም። ኩሎም መንበሪ ቦትኦም ወይ ልሙድ መጸንሒ ቦታ ኣብ ጀርመን ዘለዎም ንክኽተቡ መሰል ኣለዎም ወይ ኣብዚ ዘይነብሩ ግና ኣብ ፍሉያት ናይ ክንክን ትካላት ኣብ ጀርመን ዝሰርሑ።

እቲ ክታበት ወለንታዊ እዩ ከምኡ'ውን ብነጻ ኣብ ማእከላት ክታበት ከምኡ'ውን ቤትጽሕፈታት ሓኪም ይፍጸም። ብስልኪ 116 117 መዓስ ክትኽተቡ ከምትኽእሉ ክትፈልጡ ኢኹም።

እንድሕር ተኸቲብኩም ኔርኩም ናይ ኮሮና ክታበትኩም ብኤለክትሮናዊ መንገዲ ክስነድ ይከኣል። ኤለክትሮናዊ ሰርቲፊከት ኣብቲ ቤት-ጽሕፈት ሓኪም፣ ፋርማሲ ወይ ኣብ ማእከል ክታበት ክስራሕ ይከኣል። ድሕሪ ምእታው ወይ ምቕባል  ሓበሬታ/ዳታ ሓደ QR-ኮድ ክቅረብ እዩ። እቶም ዝተኸተቡ ሽዑ ወይ በቲ ኤፕ ወይ በቲ መጠንቀቕታ ኮሮና ኤፕ ስከን ክገብሩ ይእሉ ከምኡ'ውን.

ተጻዋርነት፣ ውሕስነት ከምኡ'ውን ሓይሊ ናይ ባእታታት ክታበት ብጽኑዕ ክምርመሩ እዮም። እዚ ዋላ ድሕሪ ክታበት ብቑዕ እዩ፥ ርሕቐት ምግዳፍን ግዴታ ማስክን!

ሓበሬታ ብዛዕባ መኸተቢ ባእታታት mRNA
(ምንጪ፦ Robert Koch-Institut)

ሓበሬታ ብዛዕባ መኸተቢ ባእታታት ቨክቶር
(ምንጪ፦ Robert Koch-Institut)

ስራሕን ገንዘብን

ኩሎም ትካላት ነቶም ጥራይ ኣብ ገዛ ዘይሰርሑ ሰራሕተኛታቶም ክልተ ቀረባት መርመራ ኣብ ሰሙን ከቕርብሎም ግዴታ ኣለዎም።

ሓከዋ ኣንጻር ምብራር እውን ኣብ እዋን’ቲ ለበዳ ኮርና ግብራዊ ይኸውን። ኣስራሒኹም ናይ ሓጺር ሰዓት ስራሕ እንተድኣ ኣዚዙ፡ ክሳብ 24 ኣዋርሕ ዝበጽሕ ናይ ሓጺር ሰዓት ስራሕ ኣበል ክትቅበሉ ትኽእሉ። ክሳብ 87 ሚእታዊት ናይቲ ትረኽብዎ ዝነበርኩም ኣታዊ ምስኣን ክበጽሕ ይኽእል። እቲ ፈደራላዊ ምኒስትሪ ዕዮ ከምኡ'ውን ማሕበራዊ ጒዳያት ብብዙሕ ቋንቋታት ዝቐርብ ሓበሬታ ብዛዕባ ጒዳያት ሕጊ ዕዮ ይህብ።

ግዝፈን ብዘየገድስ ንኩባንያታት ደገፍ ኣሎ። ልቓሓት፡ ህያባት ወይ ናይ ግብሪ ምቊራጻት ኣለዉ። ክሎም ሓበሬታታት ብዛዕባ'ዚ ኣብ ፈደራላዊ ምኒስትሪ ቊጠባዊ ጒዳያትን ጸዓትንይርከቡ።

ኣብ ከቢድ ገንዘባዊ ጸገም ዘለዉ ተምሃሮ ካብቲ Studierendenwerk ህያብ ንምርካብ ከመልክቱ ይኽእሉ። ንሱ ክሳብ 500 ዩሮ ንወርሒ ክውሃብ ይኽእል። እቲ ልቓሕ ተምሃራይ KfW እውን ኣሎ፡ ዋላ’ውን ንወጻእተኛታት ተምሃሮ።

ምእታውን ምውጻእን

እቲ ሓፈሻዊ ሕጊ፥ ኣድላዪ ዘይኮነ ጉዕዞ ክውገድ ኣለዎ። ውልቀ ሃገራት፡ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ሕብረት ዘለዋ ዘጠቓለለ፡ ናይ ምእታው ምድራት ምግባር ወይ ኣብ ዝእተወሉ እዋን ናይ ምውሻብ ሕቶ ምቕራብ ክቕጽላ ይኽእላ። ቅድሚ መገሻኹም ብዛዕባ ግዝያውያን ደረታት መእተዊ ከምኡ'ውን ብዛዕባ ቍጽጽራት ዶብ ኣብ ቤትጽሕፈት ወጻኢ ከምኡ'ውን ኣብ ፈደራላዊ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሓበሬታ ኣምጽኡ ኢኹም።

ኩሎም ካብ ሓደ ርከሳ፡ ልዕል መጠን ተለበድቲ ወይ ፍሉይ ዓይነት ቫይረስ ዘለዎ ቦታ ናብ ጀርመን ዝኣትዉ ሰባት ቅድሚ መእተዊ ኤለክትሮናዊ መእተዊ ምዝጋበ ክመልኡ ኣለዎም።

ኣየኖት ሃገራት ከምዝኾኑ ብሓድሽ ኣብ ዝስዕብ ትረኽቡ፥  Robert Koch Institut 

ቅድሚ'ቲ መእተዊ፥ ካብ ካልእ ሃገር ክትኣቱ ኸለኻ ክትከላኸለሉ ክትፍትኖ ወይ ክትሓዊ ኸም ዘሎካ መርትዖ ይሃሉካ። (እቲ ፈተና ናይ ፒ. ሲ. ኣር. ወይ ጸረ-ጀን ፈተና ክኸውን ይኽእል ኢዩ።) እዚ መርትዖ ናይ ምቕራብ ግዴታ እዚ ንዅሎም እቶም ካብ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ዝምልከት ኢዩ ። 

ድሕሪ መእተዊ ሃገር፥ ብመሰረቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ እተፈላለየ ዓይነት ቫይረስ ኪኣቱ ኸሎ ን14 መዓልቲ ኣብ ቤቱ ንበይኑ ኺውለድ ኣለዎ ። ኵሎም እቶም ክትክዩ ዘይከኣሉ ወይ ድሮ ኻብ ሕማም ኮሮና ዝሓወዩ ሰባት ካብሓደገኛ ኸባቢ ኽኣትዉ ኸለዉ ንዓሰርተ መዓልቲ ንበይኖም ክዕቈቡ ኣለዎም። ኵሎም እቶም ክትክዩ ዘይከኣሉ ወይ ድሮ ኻብ ሕማም ኮሮና ዝሓወዩ ንዓሰርተ መዓልቲ ንበይኖም ክዕቈቡ ኣለዎም። እዚ ንበይኖም እተገብረ መርመራ ካብ 5ይ መዓልቲ ኣትሒዙ ብኻልእ ፈተና ኺቋረጽ ይኽእል እዩ። 

ዝኾነ ሓበሬታ ብዛዕባ መእተዊ ኣብዚ ትረኽቡ፥ ፈደራላዊ ሚኒስትሪ ጥዕና

ከም መረጋገጺ ምሕዋይ ናይ ቤተ-ምርምር መርመራ ይኣክል (PCR፣ PoC-PCR)፣ እዚ መርመራ ብውሕዱ ቅድሚ 28 መዓልቲ ክግበር ኔርዎ ከምኡ'ውን ካብ 6 ወርሒ ዝሓደሸ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ምሉእ ክታበት ብውሕዱ ቅድሚ 14 መዓልትታት ክግበር ኔርዎ።

ምክልኻል ዓመጽ

ፍልይ ዝበለ ኩነት ንምሉእ ስድራ - ቅስቀሳታት ንምውጋድ ዓመጽ ኣብ ስድራ ብምድራት ርክብ ኣብ እዋን ኮሮና PDF, 1 MB, barrierefrei
(ምንጪ፦ እታ ወኪል ፈደራላዊ መንግስቲ ንፍልሰትን ስደተኛታትን ውህደትን ከምኡ'ውን ዓሌታዊ-ሕክምናዊ ማእከል e.V.)