ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ እንታይ ክትፈልጡ የድልየኩም፧ (Tigrinya)

ነፍስወከፍ ውልቀ-ሰብ ንነብሱ፣ ንኣረገውቲ ከምኡ'ውን ንቅድሚ-ሕማማት ዝነበሮም ሰባት ካብቲ ኮሮናቫይረስ ብኣደቡ ክከላኸል ይኽእል። እቲ ፖሊቲካ ዝርጋሐ እቲ ቫይረስ ንክጎድል፣ ልዕለ ምጽዓን ስርዓተ ጥዕና ንክከላኸል ከምኡ'ውን ቍጠባውያን ሳዕቤናት ናይቲ ሃገር-ከተት ንክንከዩ ዝኾኑ ስጉምትታት ሒዙ። ፈደራላዊ መንግስቲ ብዛዕባ'ቲ ሕጂ ዘሎ መርገጽ ኮሮናቫይረስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቸነላትን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታትን ይሕብር። እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ውሳነታት ኣብዚ ተጠቓሊሎም ይርከቡ። እዚኦም ቅድም ክሳብ 28 መጋቢት 2021 ክንዋሑ እዮም። 

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick"
Foto: Integrationsbeauftragte

ናይ ጥዕናን ጠባይን ምኽርታት

ብዝቐጸለ ብቕዓት ዘለዎ፥ ምስ ካልኦት ሰባት ዘለኩም ርክብ ብዝተኻእለ መጠን ትሑት ከምዝኸርውን ግበሩ ንገዛ ርእስኹም ከኣ ምስ ቀዋሚ ጉጅለ ናይ ሰባት ንምርኻብ ጥራይ ደርትዋ። ግላዊ ምርኽኻብ ጥራይ ምስ 1 ተወሳኺ ኣባል ገዛ ዘይኮነ ሰብ ይፍቐድ እዩ። ብኩነታት ሃገር-ከተት እንተተፈቕደ ካብ 8 መጋቢት ንየው ካብ ክልተ ገዛታት ክሳብ ሓሙሽተ ሰባት ጥራይ ክራኸቡ ይፍቐድ (ክሳብ 14 ዘዕደሙ ቆልዑት ኣይቁጸሩን)።

ገና ኣገዳሲ፥ ብውሕዱ 1.5 ሜትሮ ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቐት ግበሩ፣ ብዝተደጋጋሚ ኣዕሪኹም ኣእዳውኩም ተሓጸቡ፣ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ተኸደኑ ከምኡ'ውን ደጋጊምኩም ኣናፍሱ ኢኹም። ምኽዳን ሕክምናውያን ማስክታት፣ ማለት ናይ OP ማስክታት ወይ ማስክታት ምክልኻል ትንፋስ ብመትከል FFP2 ወይ ዚኣመሳሰለ መትከል ግድነታዊ እዩ፣ እዚ ግዴታ ኣብ ህዝባዊ መጕዓዝያ ወይ ድኳውንቲ ብቑዕ እዩ።

ተደጋገምቲ መርመራታት ኮሮና፥ 

ዝያዳ ንቡርነትን ውሑሳት ርክባትን ምእንቲ ክህልዉ እቶም ቅልጡፋት መርመራታት ኣገዳሲ ክፍለ-ኣካል እዮም። ስለዚ ኩሎም ኣብ ጀርመን ካብ ሚያዝያ 2021 ብውሕዱ ሓንሳዕ ኣብ ሰሙን ቅልጡፍ መርመራ ብነጻ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም። እዚ እንተላይ ኣብ ቤት-ትምህርትታትን መእለዪታት ቆልዑትን ክግበር ይከኣል። ዝርዝራዊ ጉዳያት በቶም ክፍለ-ሃገራት ተወዲቦም።

ብብዙሕ ቋንቋታት ናይ ጥዕናን ጠባይን ምኽርታት ኣብ ፈደራላዊ ምኒስትሪ ጥዕና ትረኽቡ።

ከም ኣብ ጀርመን ዘለዉ ሚልዮናት ህዝቢ፡ ነቲ ናይ ፈደራላዊ መንግስቲ Corona-Warn-App (ናይ መጠንቀቕታ ኮሮና ኤፕ) ማለት ናይ ሞባይል ሶፍትዌር ተጠቐሙ። ዝያዳ ብተዘውትርዎ መጠን፡ እቲ ኣፕ ዝያዳ ውጽኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክከላኸለልና ይኽእል።

ምምላስ ናብ መዓልታዊ ናብራ - ናይ መጠንቀቕታ ኮሮና ኤፕ ንጀርመን
(ምንጪ፦ ናይ ፈደራላዊ መንግስቲ ኮምሽነር ንስደት፡ ስደተኛታትን ጽንባረን)

ኮሮና-ፖዚቲቭ - ሽዑ እንታይ፧
(ምንጪ፦ ናይ ጽንባረ ወኪል ናይ ክፍለ-ሃገራዊ መንግስቲ ባየርን)

መከላኸሊ ክታበት ኮሮና

መከላኸሊ ክታበት ኮሮና ምስገበርኩም ንነብስኹም ጥራይ ዘይኮነ፣ እንተላይ ንስድራኹምን ንዝደኸሙ ሰባትን ትኸላኸሉ ኢኹም። መከላኸሊ ክታበት ኮሮና ኣብ ጀርመን ካብ ዕለት ሰንበት፣ 27 ታሕሳስ መዓልቲ 2020 A.D. ጀሚሩ። መን መዓስ ክኽተብ ከምዝኸውን ብመትከል ክታበት ይውሰን፥

  • ብቀዳምነት ልዕሊ 80 ዘዕደሙ፣ ተቐመጥቲ ከምኡ'ውን ሰራሕተኛታት ዑቕባታት ኣረገውትን ናይ ኣእምሮኣውያን ስንኩላት ትካላትን፣ ኣብ ሕክምናውያን ትካላት ብፍላይ ልዕል ዝበለ ናይ ምልካፍ ርከሳ ዘለዎም ሰራሕተኛታት።
  • ሽዑ ንኣብነት 70 ክሳብ 80 ዘዕደሙ፣ ትሪሶሚ 21 ዘለዎም ሰባት፣ ጽለላ ዘለዎም፣ ኣእምሮኣዊ ምግደራ ወይ ዝበርትዑ ቅድመ-ሕማማት ዘለዎም፣ ናይ ኣካላት ፍልሰት ዘለዎም ተሓከምቲ፣ ኣብ ናይ ሓባር መቐመጢታት ዝነብሩ ሰባት፣ ፍልይ ዝበሉ ዝተራኸቡ ሰባት። እንተላይ ሰራሕተኛታት ኣብ ናይ ሕጻናት ዑቕባታት ከምኡ'ውን መሰረታውያን ቤት-ትምህርትታት ብቕልጡፍ ክኽተቡ ኣለዎም።
  • ብድሕሪኡ ንኣብነት 60-70 ዘዕደሙ፣ ብርቱዓት ቅድመ-ሕማማት ዘለዎም ሰባት፣ ፖሊስን ኣምቡላንስን፣ ሰራሕተኛታት ኣብ እንዳ ንግድ

ኩሎም መንበሪ ቦትኦም ወይ ልሙድ መጸንሒ ቦታ ኣብ ጀርመን ዘለዎም ንክኽተቡ መሰል ኣለዎም ወይ ኣብዚ ዘይነብሩ ግና ኣብ ፍሉያት ናይ ክንክን ትካላት ኣብ ጀርመን ዝሰርሑ።

እቲ ክታበት ወለንታዊ እዩ ከምኡ'ውን ብነጻ ኣብ ማእከላት ክታበት ይፍጸም። ሃገራትን ክፍለ-ሃገራትን ነቶም ማእከላት ክታበት ከምኡ'ውን ነቲ ዕደላ ቆጸራታት ይውድቡ። እቶም ንክኽተቡ መሰል ዘለዎም ብእኦም ይሕበሩ። ኩሎም ሰባት ኣብ ውሽጢ ውሑዳት ሰሙናት ክልተ ሳዕ እዮም ዝኽተቡ። 

ተጻዋርነት፣ ውሕስነት ከምኡ'ውን ሓይሊ ናይ ባእታታት ክታበት ብጽኑዕ ክምርመሩ እዮም። እዚ ዋላ ድሕሪ ክታበት ብቑዕ እዩ፥ ርሕቐት ምግዳፍን ግዴታ ማስክን!

ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት
(ምንጪ፦ Robert Koch-Institut)

መዓልታዊ ናብራን ህዝባዊ ህይወትን

ግላዊ ምርኽኻብ ጥራይ ምስ 1 ኣብቲ ገዛ ኣባል ዘይኮነ ተወሳኺ ሰብ ይፍቐድ'ዩ። ብኩነታት ሃገር-ከተት እንተተፈቕደ ካብ 8 መጋቢት ንየው ካብ ክልተ ገዛታት ክሳብ ሓሙሽተ ሰባት ጥራይ ክራኸቡ ይፍቐድ (ክሳብ 14 ዘዕደሙ ቆልዑት ኣይቁጸሩን)።

ኣብ ህዝባዊ መጐዓዝያ፣ ኣብ ምሽማት ከምኡ'ውን ኣብ ብዙሕ ትራፊክ ሰብ ዘለዎም ቦታታት ከምኡ ድማ ሰብ ብጽዑቕ እናተኣኻኸቡ ወይ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝጸንሑሎም ቦታታት ኣብ ደገ ናይ ግድን ሕክምናዊ ማስኬራ ክኽደን ኣለዎ። እንተላይ ኣብ ቦታታት ስራሕን ትካላትን ናይ ኣፍን ኣፍንጫን ሕክምናዊ መከላኸሊ ክኽደን ኣለዎ፤ ካብ ካልኦት ሰባት ብውሕዱ 1.5 ሜትሮ ርሕቐት ብውሑስ ክኽተል ዝከኣል እንተኾይኑ እዚ ሕጊ ግድነታዊ ኣይኮነን። እቲ ኣስራሒ ሽዑ ማስክታት ከቕርብ ኣለዎ። ኣስርሕቲ ኣብ ኩሉ ዝከኣለሉ ቦታ ነቶም ሰራሕተኛታት ስራሕ ኣብ ገዛ ከፍቕዱሎም ኣለዎም።

ዝስዕብ ክፉት እዩ፥

  • መግብታት ዘለዎም ድኳውንቲ ከምኡ'ውን ህዉኽን መዓልታውን ኣድላይነት ዘለዎም ድኳውንቲ (ቤት-መድሃኒት፣ ሸያጥ መነጽር፣ ድኳን ድራግ፣ እንዳ ቡስጣ፣ ባንኪ፣ ንግድ መጻሕፍቲ ከምኡ'ውን ዕዳጋታት ጀርዲን)።
  • ቅዳሴታት ኣብ ቤተ-ክርስትያናት፣ ሲናጎጋት ወይ መስጊዳት ጥራይ እዚኦም ኩነታት ምስተረኽቡ፥ ብውሕዱ 1.5 ሜትሮ ርሕቐት፣ ግዴታ ምኽዳን ሕክምናዊ ማስክ ዋላ ኣብቲ ቦታ፣ ምዝማር ምእመናን ኣይፍቐድን።
  • መእለይታት ቆልዑትን ቤት-ትምህርትታትን (ምስ ምእላይ ህጹጽ ኩነታት፣ ናይ ርሕቐትን ቅያርን ትምህርቲ)
  • እንዳ ቀምቀምቲ

ብኩነታት ሃገር-ከትት ኣብቲ ቦታ ዝከኣል እንተኾይኑ ካብ 8 መጋቢት 2021 ንቀዳማይ ግዜ ቦታታት ክኸፍቱ ይኽእሉ፣ ንኣብነት እንዳ ንግድ፣ ቤተ-መዘክር፣ ቤት-ገርድሽ ከምኡ'ውን ቦታኒካዊ ጀርዲን።

ኣብ ሆተላት ምሕዳር ቱሪስት/ኣጋይሽ ተኸልኪሉ እዩ። ምውሳድ ኣልኮል ኣብ ህዝባዊ ቦታ ክልኩል እዩ።

ኣብ ገሊኦም ዞባታት እቶም ልበዳታት እንድሕር በዚሖም፣ እቶም ፈደራላውያን ክፍለ-ሃገራት ናይ ምንቅስቓስ ደረት ኣብ 15 ኪ.ሜ. ካብቲ መንበሪ ቦታ ነቶም ተቐማጦ ክድርቱ ይኽእሉ። ህጹጽ ምኽንያት እንተሎ ካብኡ ክዝንበል ይከኣል፥ ንኣ. ብጽሖ ሓኪም ወይ መንገዲ ናብ ቦታ ስራሕ። ሓበሬታ ብዛዕባዚ ኣብ መርበባት ኢንተርነት ናይ ፈደራላውያን ክፍለ-ሃገራት ይርከብ።

ስራሕን ገንዘብን

ሓከዋ ኣንጻር ምብራር እውን ኣብ እዋን’ቲ ለበዳ ኮርና ግብራዊ ይኸውን። ኣስራሒኹም ናይ ሓጺር ሰዓት ስራሕ እንተድኣ ኣዚዙ፡ ክሳብ 24 ኣዋርሕ ዝበጽሕ ናይ ሓጺር ሰዓት ስራሕ ኣበል ክትቅበሉ ትኽእሉ። ክሳብ 87 ሚእታዊት ናይቲ ትረኽብዎ ዝነበርኩም ኣታዊ ምስኣን ክበጽሕ ይኽእል። እቲ ፈደራላዊ ምኒስትሪ ዕዮ ከምኡ'ውን ማሕበራዊ ጒዳያት ብብዙሕ ቋንቋታት ዝቐርብ ሓበሬታ ብዛዕባ ጒዳያት ሕጊ ዕዮ ይህብ።

ግዝፈን ብዘየገድስ ንኩባንያታት ደገፍ ኣሎ። ልቓሓት፡ ህያባት ወይ ናይ ግብሪ ምቊራጻት ኣለዉ። ክሎም ሓበሬታታት ብዛዕባ'ዚ ኣብ ፈደራላዊ ምኒስትሪ ቊጠባዊ ጒዳያትን ጸዓትንይርከቡ።

ኣብ ከቢድ ገንዘባዊ ጸገም ዘለዉ ተምሃሮ ካብቲ Studierendenwerk ህያብ ንምርካብ ከመልክቱ ይኽእሉ። ንሱ ክሳብ 500 ዩሮ ንወርሒ ክውሃብ ይኽእል። እቲ ልቓሕ ተምሃራይ KfW እውን ኣሎ፡ ዋላ’ውን ንወጻእተኛታት ተምሃሮ።

ምእታውን ምውጻእን

00:59

Video Informationen zum Reisen

እቲ ሓፈሻዊ ሕጊ፥ ኣድላዪ ዘይኮነ ጉዕዞ ክውገድ ኣለዎ። ውልቀ ሃገራት፡ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ሕብረት ዘለዋ ዘጠቓለለ፡ ናይ ምእታው ምድራት ምግባር ወይ ኣብ ዝእተወሉ እዋን ናይ ምውሻብ ሕቶ ምቕራብ ክቕጽላ ይኽእላ። ቅድሚ መገሻኹም ብዛዕባ ግዝያውያን ደረታት መእተዊ ከምኡ'ውን ብዛዕባ ቍጽጽራት ዶብ ኣብ ቤትጽሕፈት ወጻኢ ከምኡ'ውን ኣብ ፈደራላዊ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሓበሬታ ኣምጽኡ ኢኹም።

ኩሎም ካብ ሓደ ርከሳ ዘለዎ ቦታ ናብ ጀርመን ዝኣትዉ ሰባት ቅድሚ መእተዊ ኤለክትሮናዊ መእተዊ ምዝገባ ክመልኡ ኣለዎም። ብዝተረፈ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ቅድሚ ምእታውኩም ወይ ብቐጥታ ብድሕሪኡ ክትምርመሩ ኣለኩም፣ ብቐጥታ ክትውሸቡ ኣለኩም (ን10 መዓልትታት፤ ካብ 5ይ መዓልቲ ድሕሪ መእተዊ መርመራ ምስተገብረ ቫይረስ ከምዘየለ ምስዝረጋገጽ፣ እቲ ውሸባ ኣቐዲሙ ክውዳእ ይከኣል)፣ ጋሻ ክትቕበሉ የብልኩምን ከምኡ'ውን ንዞባዊ ቤትጽሕፈት ጥዕና ክትሕብሩ ኣለኩም! ዝኾነ ጥሕሰት ኣንጻር ግዴታ ኳራንተይን፣ መቕጻዕቲ ገንዘብ ከስዕብ ይኽእል። መርመራ ኣበይ ክትገብሩ ከምትኽእሉ ብቁጽሪ ተሌፎን 116 117 ክትፈልጡ ኢኹም። 

ኣብ ምእታው ካብ ላዕለዋይ ርከሳ ዘለዎም ቦታታት ሓደ መርመራ ድሮ ቅድሚ እቲ መእተዊ ክካየድ ከምኡ'ውን መረጋገጺ ክቅረብ ኣለዎ። ብፍላይ ብዙሓት ዝተለበዱ ዘለውዎም ቦታታት (ቦታታት ለዓለዋይ ጽልዋ) ከምኡ'ውን ፍልይ ዝበሉ ዓይነታት ቫይረስ ዝተዘርገሑሎም ቦታታት (ናይ ዝተፈላለየ ዓይነት ቫይረስ ቦታታት) ካብቶም ለዓለዋይ ርከሳ ዘለዎም ቦታታት እዮም።

ምስቶም ቦታታት ርከሳ ወይ ቦታታት ለዓለዋይ ርከሳ ዝቑጸሩ ሃገራት ኩሉ መዓልቲ ኣብ ትካል Robert Koch Institut ብሓድሽ ተዘሩዚሮም ክትረኽብዎም ኢኹም።

ምክልኻል ዓመጽ

ፍልይ ዝበለ ኩነት ንምሉእ ስድራ - ቅስቀሳታት ንምውጋድ ዓመጽ ኣብ ስድራ ብምድራት ርክብ ኣብ እዋን ኮሮና PDF, 1 MB, barrierefrei
(ምንጪ፦ እታ ወኪል ፈደራላዊ መንግስቲ ንፍልሰትን ስደተኛታትን ውህደትን ከምኡ'ውን ዓሌታዊ-ሕክምናዊ ማእከል e.V.)