ምስቲ ናይ ጀርመን ናይ መጠንቀቕታ ኣፕ (ናይ ሞባይል ሶፍትዌር) Corona-Warn-App ናብ መዓልታዊ ህይወት ንመለስ

Coronavirus ምስቲ ናይ ጀርመን ናይ መጠንቀቕታ ኣፕ (ናይ ሞባይል ሶፍትዌር) Corona-Warn-App ናብ መዓልታዊ ህይወት ንመለስ

ኮሮናቫይረስ ዘለዎ ሰብ ኣብ ጥቓኹም ነይሩ ድዩ፧ ኣብቲ ሱፐር-ማርኬት፡ ኣብ ኣውቶቡስ ወይ ኣብቲ ናይ ጎደና ካፈ፧ እቲ ሓድሽ ናይ መጠንቀቕታ ኣፕ Corona-Warn-App ነዚ የርእየኩም። ዝያዳ ሰባት ናብቲ ኣፕ ብዝተጸንበሩን ዝጸዓንዎን መጠን፡ ዝያዳ ውጽኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ንኹልና ይከላኸለልና። ብኸምዚ መንገዲ ነቲ ሰንሰለት ናይ መልከፍቲ ንበትኮን ንሰባት ካብ መልከፍቲ ንከላኸለሎምን። ነቲ ኣፕ ብቛንቋ እንግሊዝ ኣብዚ ዝስዕብ ካብ ኢንተርነት ኣውርድዎ፥ https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-englisch

Logo der Corona-Warn-App

Jetzt herunterladen!

Foto: Bundespresseamt

እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ሕቶታት ብዛዕባ’ቲ ናይ መጠንቀቕታ ኣፕ Corona

እቲ ኣፕ ስለምንታይ የድልየና፧

እቲ ኣፕ ኣንጻር ምስፍሕፋሕ እቲ ኮሮናቫይረስ ይሕግዝ። ኣብ ከባቢኹም ንዘለዋ እቲ ኣፕ ተጻዒንወን ዝሰርሓ ዘለዋ ካልእ ስማርት ተንቀሳቓስቲ ተሌፎናት የለሊ። እንተድኣ ምስ ኮሮና ከምዘለዎ ብመርመራ ዝተፈልጠ ነቲ ኣፕ ከኣ ዝጸዓኖ ሰብ ርክብ ጸኒሕኩም፡ እቲ ኣፕ ይሕብረኩም። ብድሕሪኡ ብቕልጡፍ ግብረመልሲ ክይህቡን ነቲ ቫይረስ ብዘይ ፍላጥ ካብ ምስፍሕፋሕ ክትገትኡን ትኽእሉ። እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ነቲ ይድግፎ ምኽንያቱ ንምክልኻልን ጥዕናን ናይቲ ማሕበረሰብ ስለዘገልግል። ዳታኹም/ሓበሬታኹም ዝተመስጠረ እዩ። ዝኾነ ሰብ ብዛዕባኹም ወይ ዘለኹሞ ቦታ ክፈልጥ ኣይክእልን’ዩ።

እቲ ኣፕ ብኸመይ ይሰርሕ፧

እቲ ኣፕ ንርሕቀትን ንውሓት ግዜ ናይ ርክብን ኣብ መንጎ ክልተ ነቲ ኣፕ ዝጸዓኑ ሰባት ንምዕቃን ናይ ብሉቱዝ ተክኖሎጂ ይጥቀም። እተን ተሌፎናት ኣብ ሓድሕደን ናይ ሃውሪ ኮዳት ይለዋወጣ። እንተድኣ ነቲ ኣፕ ዝጥቀሙ ዘለዉ ሰባት ኮሮናቫይረስ ከምዘለዎም ብመርመራ ተፈሊጡ፡ ብዛዕብኡ ንኻልኦት ተጠቀምቲ ብወለንትኦም ክሕብሩ ይኽእሉ። ናይቲ ዝተለኽፈ ሰብ ናይ ሃውሪ ኮዳት ሽዑ ብኽሎም እቶም ነቲ ኣፕ ዝጥቀሙ ዘለዉ ሰባት ተረከብቲ ክኾኑ ይኽእሉ። 

እቲ ኣፕ መኣስ መጠንቀቕታ ይህበኒ፧ 

እንተድኣ ናብ ኮሮናቫይረስ ዘለዎ ሰብ ካብ 2 ሜትሮ ዝቐረብ ርሕቀት ቀሪብኩም ብኡ ንብኡ መጠንቀቕታ ኣይክትቅበሉን ኢኹም። እንተዘይኮይኑ ሕግታት ናይ ሓለዋ ዳታ ክስዓቡ ኣይምተኻእሉን። ተንቀሳቓሲት ተሌፎንኩም ብዛዕባ መን ተለኺፉ ምህላዉ ሓበሬታ የብላን። እቲ ንሳ ትፈልጦ ነገር ናብ ካልእ ኣወንታዊ ውጽኢት ናይ ኮሮና መርመራ (ኮሮና ዘለዎ) ዘለዋ ተንቀሳቓሲት ቀሪባ ምንባራ ጥራይ እዩ።

ነቲ ኣፕ ክጽዕኖ ይግደድ ድየ፧ 

ኣይፋል። ተጠቃምነት ብወለንታ እዩ ንምክልኻል ከኣ የገልግለኩም። ነቲ ኣፕ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትስርዝዎ ትኽእሉ ኩሉ ዝተኸዘነ ዳታ/ሓበሬታ ከኣ ክስረዝ’ዩ።

ብድሕሪ እቲ ኣፕ ዘሎ ኣካል መን’ዩ፧ ናይ ምስጢራውነተይ ፖሊሲ’ኸ፧ 

እቲ ኣፕ ኣብ ክንዲ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ዝካየድ ፕሮጀክት እዩ። Deutsche Telekom ከምኡ ድማ SAP ነቲ ኣፕ ኣማዕቢሎሞ። እቲ ፈደራላዊ ቤት-ጽሕፈት ንውሕስነት ሓበሬታ ከምኡ ድማ እቲ ፈደራላዊ ኮምሽነር ንሓለዋ ዳታ/ሓበሬታን ናጽነት ሓበሬታን ኣብ ሓለዋ ዳታን ውሕስነት ዳታን ይሳተፉ። ሓለዋ ምስጢራውነትኩም ዝለዓለ ቀዳምነት ናይቲ ኣፕ እዩ። እንተድኣ ነቲ ኣፕ ትጥቀምሉ ኾይንኩም፡ ኣብ ክሎም ግዝያት ስምኩም ሕቡእ’ዩ።