برگشت به روزمره، با اپ ــ هشداردهندۀ ــ کرونا تهیه شده برای آلمان

Coronavirus برگشت به روزمره، با اپ ــ هشداردهندۀ ــ کرونا تهیه شده برای آلمان

اگر کسی مبتلا با ویروس کرونا در نزدیکی شما بود؟ در سوپرمارکیت، در اتوبوس و یا در قهوه خانۀ کنار خیابان؟ این را به شما اپ ـــ هشداردهنده ـــ کرونا تشخیص خواهد داد. به هر تعدادی که مردم در نصب این اپ همکاری بکنند، به همان اندازه، اپ از همۀ مان حفاظت می کند. بدینگونه می توانیم زنجیره های ابتلا به این بیماری را شکسته، و با این حال مردم را از ابتلا به این بیماری همه گیر مصون نگه بداریم. در اینجا شما می توانید دسترسی به بارگیری یا داونلود اپ به زبان انگلیسی پیدا بکنید:.

Logo der Corona-Warn-App

Jetzt herunterladen!

Foto: Bundespresseamt

مهمترین پرسشها در بارۀ اپ ــ هشداردهندۀ ــ کرونا

ما چه نیازی به یک اپ داریم؟
اپ، کمک برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا می کند. این اپ سایر آی فونهای نزدیک به شما، در صورتی که اپ آنان نیز فعال باشد، را شناسایی می کند. اپ به شما، در صورتی که در تماس با فردی بوده باشید که پس از آزمایش، ابتلا بودنش به کرونا ثابت شده باشد، اگر اپ او هم فعال باشد، اطلاع می دهد. با داشتن این اطلاع سپس شما می توانید، فوری واکنش نشان داده و جلو انتشار ناآگاهانۀ این ویروس را بگیرید. دولت فدرال از این اپ به خاطری حمایت می کند، که به سود حفاظت و صحت و سلامتی اجتماع می باشد. اطلاعات در بارۀ شما به رمز درآورده شده است، پس هیچکسی نمی تواند به کمک آن دسترسی به معلومات در بارۀ شما و یا رد شما پیدا بکند. 

این اپ چگونه کار می کند؟
این اپ از فناوری ـ بلوتوث استفاده می کند، تا فاصله و مدت ملاقات بین دو شخصی را اندازه بکند، که هر دو این اپ را نصب کرده اند. گوشی ها بین هم تبادل رمزهای تصادفی می کنند. در صورتی که اشخاصی که از این اپ استفاده می کنند، نتیجۀ آزمایششان به نسبت داشتن ویروس کرونا مثبت اعلان شود، می توانند به سایر کاربران داوطلبانه در این باره اطلاع بدهند. بعداً رمزهای تصادفیِ مبتلا به بیماری، به دسترس همه کسانی که از این اپ نیز استفاده می کنند، قرار خواهد گرفت.   

اپ چه وقت به من هشدار می دهد؟
به شما فوری، همینکه شما خودتان را در فاصلۀ کمتر از دو متر به شخص مبتلا به ویروس ــ کرونا نزدیک بسازید، هشدار داده نمی شود. چون در این صورت اطلاعات در بارۀ شما نمی تواند خصوصی نگه داشته شود. گوشی همراه شما در این باره معلومات ندارد که چه کسی مبتلا است. آنچه را می داند فقط این است که، در نزدیکی آن گوشی همراه دیگری بوده است، که نتیجۀ ای از آزمایش در بارۀ ابتلا به ویروس کرونا در آن ذخیره شده است.

آیا من مکلفم به نصب این اپ؟
نه. کاربرد این اپ داوطلبانه بوده و به سود حفاظت از شما می باشد. شما هر زمانی خواسته باشید می توانید آن را حذف بکنید و با این کار همه معلومات ذخیره شده در بارۀ شما، حذف خواهند شد.

حمایت از این اپ و ساخت آن به کی ها بر می گردد؟ و سرنوشت حریم خصوصی اطلاعات من چه می شود؟
این اپ پروژه ایست به دستور دولت فدرال. تله کوم آلمان  Deutsche Telekomو SAP این اپ را ساخته اند. برای حفظ اطلاعات و تأمین اطلاعات، ادارۀ ایالت برای امور امنیتی در فنآوری معلومات و همچنان نمایندۀ فدرال، مسوول حفظ اطلاعات و آزادی معلومات شریک ساخته شدند.  این اپ به حفاظت از حریم خصوصی شما اولویت ویژه ای می دهد. با این حال شما با استفاده از این اپ، همواره ناشناس خواهید ماند.