Integrationsbeauftragte

ናይ ፈደራልን ክፍለሃገርን ውሳነ፥ ቀይድታት ናይ ማሕበራዊ ርክብ ክናውሑ እዮም።

ኣብ ሚያዝያ 15፡ እቲ ፈደራላዊ መንግስትን እተን ፈደራላዊ ክፍላተሃገርን ብዛዕባ ኣብ ምቊጽጻር እቲ ኮሮናቫይረስ ንቐጻሊ ክግበር ብዛዕባ ዘለዎ ተሰማሚዖም። እቶም ካብ መጋቢት ኣትሒዞም ግብራውያን ንኮይኖም ዝጸንሑ ናይ ማሕበራዊ ርክብ ቀይድታት ብሓፈሻ ክሳን ግንቦት 3, 2020 ተናዊሖም ኣለዉ፡ ግን ሓደስቲ ሕግታትን ሓበሬታን እውን ኣለዉ፥

•    ክሳብ 800 ትርብዒት ሜተር ናይ መሸጢ ስፍሓት ዘለዎም ድኳናት ሽርሻሮ ከምኡ’ውን – ናይ መሸጣ ስፍሓቶም ብዘየገድስ – ደላሎ መኻይን፡ ደላሎ ብሽክለታን ኣብያተ መሸጣ መጻሕፍትን ደጊሞም ክኸፍቱ ተፈቒዱ ኣሎ። ግን ናይ ጽሬት ሕግታት ከማልኡን ሪጋታት ከወግዱን ኣለዎም።
•    ናይ ቤት-ትምህርቲ ስራሓት መድረክ ብመድረኽ ካብ ግንቦት 4 ኣትሒዞም ዳግም ክጅምሩ እዮም - መጀመርታ ከም ቀዳምነት ንናይ መወዳእታ ክፍልታት ትምህርትን ነቲ ናይ መወዳእታ ክፍሊ ትምህርቲ ናይ መባእታ ቤት-ትምህርትን። መርመራታትን ናይ መርመራ ምዳላዋትን ነቶም ናይ መወዳእታ ክፍልታት ትምህርቲ ናይዚ ዓመተ ትምህርቲ ደጊሞም ክካየዱ ኣለዎም። ክሳብ ሚያዝያ 29 ኣብ ዘሎ ግዜ፡ እቲ ዋዕላ ናይ ምኒስተራት ትምህርትን ባህልን ትምህርታት ብሓፈሻ ከመይ ኢሎም ዳግም ክጅምሩ ከምዘለዎም ከቕርብ እዩ።
•    ህጹጽ ክንክን ንቕልዑ ከምዝቕጽል ክግበር እዩ ናብ ካልእ ሞያውን ዘድልዮምን ጉጅለታት ከኣ ክሰፍሕ እዩ።
•    መሻጦ ስርሐን ኣብ ዕለት ግንቦት 4 ዳግም ክጅምራ ይኽእላ እንተድኣ ንሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ንምክልኻል እኹል ስጉምትታት ወሲደን።
•    ምትእኽኻባት ኣብ ኣብያተ-ክርስትያን፡ መሳጊድን ኣብያተ መቕደስ ኣይሁድን ከምኡ’ውን ሃያማኖታዊ ጽንብላትን ኣጋጣሚታትን ምክያድ ንግዚኡ ኣይፍቀዱን እዮም።
•    ዓበይቲ ኣጋጣሚታት እንተውሓደ ክሳብ ነሓሰ 31, 2020 ክልኩላት እዮም።
•    ክሎም ዜጋታት መዓልታዊ ማስኬራታት ክገብሩ ብጽኑዕ ይምከሩ፡ ብፍላይ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያን ኣብ እዋን ዕድግን።

ቅድሚ ግንቦት 4፡ እቲ ፈደራላዊ ቻንስለርን እተን ፈደራላዊ ክፍላተሃገርን ነቲ ምዕባለ ዳግም ክግምግምዎን ብዛዕባ ተወሰኽቲ ስጉምትታት ክውስኑን እዮም። ብኽብረትኩም ካብ ገዛ ኣይትውጽኡ ካብ ናይ ግሊ ዙረታትን ምብጻሓትን ከኣ ተቖጠቡ።
 

Montag, 20. April 2020