Integrationsbeauftragte

Information on Coronavirus

ተወሰኽቲ ስጉምትታት ናይ ምኽፋት ኣብቲ እዋን ለበዳ ኮሮናቫይረስ ተወሲኖም ኣለዉ

ሰባት ርሕቀቶም ይሕልዉ ብምህላዎምን ነቶም ናይ ርክብ ቀይድታት ኣብ መዓልታዊ ህይወት ከኣ ኣዝዮም ብጽቡቕ የኽብርዎም ስለዘለዉ፡ ጀርመን ነቲ ለበዳ ናይ ኮሮና ኣብ ምቊጽጻር ገስጋስ ተርኢ ኣላ። ስለዚ እቶም ፈደራላውን ናይ ክፍለሃገርን መንግስታት ብዝዕባ ኣብ ዕለት 6 ግንቦት ተወሰኽቲ ናይ ምኽፋት ስጉምትታት ምፍጻም ክውስኑ ክኢሎም።

•    እቲ ናይ ርክብ ቀይድታት ብሓፈሻ ክሳብ 5 ሰነ ከምዘልውዎ ክቕጽሉ እዮም፡ ግን ከም ዝፎኽሱ ክግበሩ እዮም፥ ኣብ መጻኢ፡ ካብ ክልተ ዝተፈላለዩ ስድራ ዝኾኑ ኣዝማድ’ውን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ክራኸቡ ክኽእሉ እዮም። እዚ ብፍላይ ንስድራቤታት ኣገዳሲ እዩ።
•    እቶም ናይ ገጽ ንገጽ ትምህርታት ንኽሎም ተምሃሮ ደጊሞም ቅድሚ እቲ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ክጅምሩ ኣለዎም። ህጹጽ ክንክን ናይ ኣብ መውዓሊ ቆልዑ ዝምሃሩ ቆልዑ ካብ 11 ግንቦት ኣትሒዙ በብቕሩብ ክሰፍሕ ሽዩ።
•    ክሎም ድኳናት እቲ ናይ መሸጣ ስፍሓቶም ብዘየገድስ ክኸፍቱ ይኽእሉ።
•    እተን ፈደራላዊ ክፍላተሃገር ሕጂ ነቶም ተወሰኽቲ ምኽፋታት ናይ ኣብያተ-ምግቢ፡ ሆቴላት፡ ሲነማታት ወይ ትያትራት ከተኻኽሉ እዮም።
•    ተደጋጋሚ ምብጻሓት ብዝተሓርየ ሰብ ኣብ ሆስፒታላት፡ መእለዪ ኣረጋውያን ወት ናይ ስንኩላን መሳለጥያ ማእከላት ይክኣሉ እዮም።
•    ናይ ምዝንጋዕ ስፖርት ኣብ ትሕቲ ክፉት ሰማይ ደጊሞም ተፈቒዶም ኣለዉ፡ ከምኡ’ን ኣብ ናይ ስፖርት ክለብ፡ ግን ነቶም ናይ ጽሬትን ናይ ርሕቀትን ሕግታት ምምእዛዝ የድሊ። ጸወታት ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ፈደራላዊ ማሕበራት/ሊጋት ኲዕሶ እግሪ ካብ ካልኣይ መፋርቕ ናይ ግንቦት ኣትሒዞም ብዘይ ተዓዘብቲ ክካየዱ ይኽእሉ።
•    ክሳብ 31 ነሓሰ ተኸልኪሎም ዘለዉ ከኣ፥ ዓበይቲ ኣጋጣሚታት ከም ፈስቲቫላት፡ ምርኢታት ሙዚቃን ተዓዘብቲ ዘለውዎም ዓበይቲ ናይ ስፖርት ኣጋጣሚታትን።

እቲ ኣብዚ እዋን’ዚ ዘሎ ኣፋፍኖት ጽቡቕ’ዩ፡ ግን እንተድኣ ቅልጡፍ ወሰኽ መልከፍትታት ኣብ ዞባ ሃልዩ እቶም ሰበ ስልጣን ብቕጸት ሓደስቲ ቀይድታት ብምስግዳድ ግብረመልሲ ክህቡ እዮም። እንተድኣ ልዕሊ 50 ሓደስቲ መልከፍትታት ካብ 100, 000 ነበርቲ ኣብ ሓደ ወረዳ ወይ ኣብ ሓንቲ ርእሳ ዝኽኣለት ከተማ ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፋ 7 መዓልታት እንተተምዝጊቡ እቶም ቀይድታት ክስግደዱ እዮም።

ብኽብረትኩም ነቲ ለበዳ ናይ ኮሮና ንምቅላስ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ዓወት ንምርግጋጽ ሓገዝኩም ኣበርክቱ። ኣብ ህዝባዊ ቦታ ርሕቀትኩም ሓልዉ፡ ስለዚ ንገዛእ ርእስኹምን ንኻልኦት ሰባትን ተኸላኸሉ። ናብ ንቡር መዓልታዊ ህይወትና መድረኽ ብመድረኽ ክንምለሰሉ እንኽእል እንኮ መንገዲ እዚ ጥራይ እዩ።
 

Montag, 11. Mai 2020