Integrationsbeauftragte

در خانه بمانیم، حتی در تعطیلات عید پاک - محدودیت‌ها تا 19 آوریل تمدید شده‌اند.

ویروس کورونا هنوز در آلمان در حال گسترش است. ما باید سرعت شیوع را کمتر کنیم تا بیمارستان‌های ما بتوانند توان فعالیت خود را حفظ کنند. کمک کنید تا با ویروس مقابله کنیم: در خانه بمانید. تماس خود با افراد خارج از خانه را به مطلقا کمترین حد ممکن برسانید. سفر نکنید، به دیدار اقوام نروید، حتی در عید پاک. دولت فدرال و ایالتی تمام تلاش خود را برای مبارزه با ویروس کورونا بکار می‌بندند. به همین دلیل، محدودیت‌های جاری در زندگی عمومی فعلا تا 19 آوریل تمدید شده‌اند. در روز سه‌شنبه پس از عید پاک، دولت فدرال و دولت‌های ایالتی در مورد نحوه ادامه کار مشورت خواهند داشت. این مقررات کماکان تا 19 آوریل برای سراسر آلمان صدق می‌کند:

.شهروندان باید ارتباط خود با دیگران - به جز اعضای خانوار خود – را به سطح حداقل مطلقاً ضروری کاهش دهند.   

.حفظ فاصله خود با دیگران - بهجز افراد قید شده در بند یک- در فضای عمومی بیرون از خانه، حتی- االمکان حداقل به میزان یک متر و نیم. 

.حضور در فضای عمومی بیرون از خانه فقط به تنهایی، یا به همراه یک فرد غیر از اعضای خانوار، و یا به همراه اعضای خانوار مجاز است. 

4 .طبیعتاً خروج از منزل بهمنظور رفتن به محل کار، محل مراقبت ضروری، خرید، مراجعه به پزشک، شرکت در جلسات، حضور در قرار مالقاتهای ضروری و امتحانات، کمک به دیگران یا ورزش انفرادی و تحرک در هوای آزاد و سایر فعالیتهای ضروری دیگر، همچنان امکانپذیر است.   

.جشن گرفتن دستهجمعی در محلهای عمومی، منازل و مؤسسات خصوصی با توجه به جدی بودن شرایط کشور غیرقابل پذیرش است. مراجع انتظامی و پلیس بر رعایت محدودیتهای ارتباطی نظارت میکنند و تخلفات مورد مجازات قرار خواهد گرفت. 


.کلیه کافهها و رستورانهای مختلف تعطیل میشود، به استثنای مواردی که غذا جهت صرف در منزل یا در محل رستوران تحویل داده شود.

.مؤسسات خدماتی در بخش مراقبت و بهداشت بدن مانند آرایشگاه، سالن آرایش/پیرایش، مطب ماساژ، استودیو تاتو و سایر مؤسسات مشابه تعطیل میشود، زیرا در این بخش جهت ارائه خدمات مربوطه، نزدیکی جسمی به مراجعین اجتنابناپذیر است. کارهایی که از لحاظ پزشکی ضروری باشد، همچنان امکانپذیر خواهد بود.

.رعایت مقررات بهداشتی و اقدامات حمایتی مؤثر برای کارکنان و مراجعین در کلیه مؤسسات و به ویژه در مؤسسات دارای ارباب رجوع اهمیت دارد. 


Freitag, 03. April 2020